Начало / Новини / Окончателни резултати от дейността по допълнително...

Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2009 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2009 г. Информацията е получена на база на одитираните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
Към 31.12.2009 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми – достига достига 3 764 958 лица, което представлява нарастване със 121 209 лица или с 3,33 на сто спрямо осигурените към края на 2008 г.
Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2009 г. се равняват на 3 156 170 хил. лв. и отбелязват ръст от 37,28 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2008 г. Нарастването на нетните активи на пенсионните фондове се дължи както на увеличените брутни постъпления от осигурителни вноски, така и на постигнатата положителна доходност при управление на активите на пенсионните фондове през 2009 г.
Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2009 г. с общи приходи в размер на 79 115 хил. лв., което представлява увеличение с 10,68 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2008 г. Пенсионноосигурителният сектор реализира положителен общ нетен финансов резултат за 2009 г. в размер на 16 597 хил.лв., за разлика от 2008 г., когато същият показател беше отрицателен.
Окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2009 г. в голяма степен се припокриват с обявените от КФН на 9.02.2010 г. предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Несъществени различия се наблюдават при някои финансови показатели на пенсионноосигурителните дружества като: балансови активи (намаление общо със 125 хил.лв. в сравнение с предварителните резултати), разходи (увеличение общо с 51 хил. лв.) и нетен финансов резултат (намаление общо със 79 хил.лв.).
Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2009 г. може да намерите в рубрика "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.