Начало / Новини / Обобщени са резултатите за постигната доходност...

Обобщени са резултатите за постигната доходност на пенсионните фондове за 2003 г.

Управление "Осигурителен надзор" обобщи и провери данните за постигнатата доходност от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от лицензираните пенсионноосигурителни дружества. Със заповеди на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", бяха извършени проверки на доходността във всички пенсионноосигурителни дружества и управляваните от тях пенсионни фондове. Проверките установиха, че представените данни за доходността отразяват разпределения доход по индивидуалните осигурителни партиди.
Доходността е представена за едногодишен период (от 01.01.2003 г. до 31.12.2003 г.) и двугодишен период (от 01.01.2002 г. до 31.12.2003 г.). С оглед съпоставимост на постигнатите резултати от съответните фондове са представени данни за:
- средноаритметична доходност  за съответния вид фонд
- среднопретеглена доходност за съответния вид фонд
- средния лихвен процент по левовите депозити за 2003 г.
- ръст на инфлацията за 2003 г.

Пълната информация за доходността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване  за 2003 г. може да намерите в раздел "Публикации", "Статистика и анализи".