Начало / Новини / Обобщени данни за застрахователните брокери...

Обобщени данни за застрахователните брокери за първото шестмесечие на 2010 година

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България към 30.06.2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.
Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото шестмесечие на 2010 г. е в размер на 376 197 хил. лв., от които 343 443 хил. лв. в полза на на застрахователи със седалище в Р. България, 29 951 хил. лв. в полза на чужди застрахователи и 2 803 хил. лв. в полза на дружества по доброволно здравно осигуряване.
От реализирания от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България 323 414 хил. лв. са реализирани в общото застраховане и 20 029 хил. лв. в животозастраховането. В сравнение с първото шестмесечие на 2009 г. премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери нараства с 3,1 %, като в общото застраховане е отчетен ръст от 3,0 %, съответно в животозастраховането от 3,1 %.
В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход в полза на застрахователи по общо застраховане със седалище в Р. България най-голям дял запазват автомобилните застраховки – „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (44,9 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (33,8 %), следвани от „Пожар и природни бедствия” (9,4 %) и „Други щети на имущество” (4,9 %). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, е основно по застраховка „Живот” и рента (87,1 %).
През първото шестмесечие на 2010 г. 42,5 % от реализираният премиен приход чрез застрахователни брокери в полза на застрахователи от други държави е за застрахователи от Франция и 26,7 % за застрахователи от Румъния.
Най-голям дял в структурата на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери в полза на застрахователи от други държави, заемат застраховките „Пожар и природни бедствия” (26,3 %), „Разни финансови загуби” (19,0 %) и „Злополука” (16,3 %).
Приходите от комисиони на застрахователните брокери възлизат на 89 132 хил. лв., в т. ч. 85 473 хил. лв. - при посредничеството със застрахователи със седалище в Р. България, 3 386 хил. лв. - при посредничеството със застрахователи от други държави и 273 хил. лв. – при посредничество с дружества по доброволно здравно осигуряване.
Комисионите на брокерите, отнесени към реализирания чрез тях премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, са 24,8 % в общото застраховане и 26,3 % в животозастраховането.