Начало / Новини / Обобщени данни за застрахователните брокери...

Обобщени данни за застрахователните брокери за първото шестмесечие на 2008 година

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България към 30.06.2008 г., са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”. Също така е публикувана и агрегирана информация за комисионите по видове застраховки.
Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери в полза на застрахователи със седалище в Република България, за първото шестмесечие на 2008 г. е в размер на 277 498 хил. лв. или 32,6 % от брутния премиен приход от застраховане.  От тях 252 785 хил. лв. са реализирани в общото застраховане (34,9 % от брутния премиен приход в общото застраховане) и 24 713 хил. лв. в животозастраховането (19,1 % от брутния премиен приход в животозастраховането).
Премийният приход, реализиран чрез български застрахователни брокери, в полза на застрахователи от други държави членки и застрахователи от трети държави, е в размер на 4 454 хил. лв.
В структурата на реализирания премиен приход по общо застраховане чрез застрахователни брокери, най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (59 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (18 %), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7 %) и „Щети на имущество” (6 %). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход е основно по застраховка „Живот” и рента (95,6 %).
Приходите от комисиони на застрахователните брокери възлизат на 67 673 хил. лв. или 24 % от реализирания чрез тях премиен приход. От тях 62 388 хил. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 5 285 хил. лв. - в животозастраховането. Комисионите на брокерите, отнесени към реализирания чрез тях премиен приход, са 24,7 % в общото застраховане и 21,4 % в животозастраховането.