Начало / Новини / Обобщени данни за застрахователните брокери...

Обобщени данни за застрахователните брокери за първото шестмесечие на 2007 година


Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователните брокери за първото шестмесечие за 2007 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН -   www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация”, „Статистическа информация за премийния приход, реализиран чрез застрахователни брокери”.
Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери, през първото шестмесечие на 2007 г. е в размер на 202 328 хил. лв. или 29 % от брутния премиен приход от застраховане. От тях 168 040 хил. лв. са реализирани в общото застраховане (28,20 % от брутния премиен приход в общото застраховане) и 34 288 хил. лв. в животозастраховането (33,71 % от брутния премиен приход в животозастраховането).
Приходите от комисиони на застрахователните брокери възлизат на 41 806 хил. лв. От тях 37 343 хил. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 4 462 хил. лв. - в животозастраховането. Комисионите  на брокерите, отнесени към реализирания чрез тях премиен приход, са 22,22 % в общото застраховане и 13,01 % в животозастраховането.
Основната част от реализирания премиен приход по общо застраховане чрез застрахователни брокери е по застраховки: „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (50,31 %), „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (17,72 %), „Пожар и природни бедствия” (12,79 %) и „Щети на имущество” (6,72 %). При животозастраховането, реализираният чрез брокерите премиен приход, е основно по застраховка „Живот” и рента (97,59 %).