Начало / Новини / Обобщени данни за застрахователните брокери за 2006 година

Обобщени данни за застрахователните брокери за 2006 година


Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователните брокери за 2006 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН -   www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация”, „Статистическа информация за премийния приход, реализиран чрез застрахователни брокери”.
Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери, през 2006 г. е в размер на 299 160 хил. лв. или 24 % от брутния премиен приход от застраховане. От тях 245 585 хил. лв. са реализирани в общото застраховане (23,2 % от брутния премиен приход в общото застраховане) и 53 574 хил. лв. в животозастраховането (28,8 % от брутния премиен приход в животозастраховането).
Приходите от комисиони на застрахователните брокери възлизат на 59 713 хил. лв. От тях 52 067 хил. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 7 646 хил. лв. - в животозастраховането. Комисионите  на брокерите, отнесени към реализирания чрез тях премиен приход, са 21,2 % в общото застраховане и 14,3 % в животозастраховането.
Основната част от реализирания премиен приход по общо застраховане чрез застрахователни брокери е по застраховки: „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (47,6 %), „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (18,3 %), „Щети на имущество” (13,3 %) и „Пожар и природни бедствия” (7,5 %). При животозастраховането, реализираният чрез брокерите премиен приход, е основно по застраховка „Живот” и рента (94,1 %).