Начало / Новини / Обобщени данни за застрахователните брокери

Обобщени данни за застрахователните брокери

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България към 30.06.2009 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”. Също така е публикувана и агрегирана информация за комисионите по видове застраховки.
Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери в полза на застрахователи със седалище в Република България, през първото шестмесечие на 2009 г. е в размер на 333 674 хил. лв. или 39,3 % от брутния премиен приход от застраховане. От тях 314 254 хил. лв. са реализирани в общото застраховане и 19 420 хил. лв. в животозастраховането. В сравнение с първото шестмесечие на 2008 г. се отчита нарастване на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери с 15 %, като в общото застраховане е отчетен ръст от 19 %, съответно в животозастраховането спад от (-23 %).
В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане най-голям дял запазват автомобилните застраховки – „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (52,4 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (23,9 %), следвани от „Пожар и природни бедствия” (8,9 %) и „Други щети на имущество” (4,9 %). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход, е основно по застраховка „Живот” и рента (90,5 %).
Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери, в полза на застрахователи от други държави, е в размер на 9 524 хил. лв.
Приходите от комисиони на застрахователните брокери при посредничеството за застрахователи със седалище в Република България, възлизат на 78 404 хил. лв. и нарастват с 14 % спрямо първото шестмесечие на 2008 г. От тях 73 796 хил. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 4 608 хил. лв. в животозастраховането. Комисионите на брокерите, отнесени към реализирания чрез тях премиен приход, са 23,5 % в общото застраховане и 23,7 % в животозастраховането.