Начало / Новини / Няма промени в изискванията за изготвяне и представяне...

Няма промени в изискванията за изготвяне и представяне в КФН на годишните финансови отчети на ИП

На 18.02.2005 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) се проведе среща с г-жа Светлана Найденова – ДЕС и г-н Христо Маврудиев – ДЕС - членове на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) във връзка с повдигнатите от тях въпроси относно съдържанието на годишните финансови отчети на инвестиционните посредници (ИП) – небанкови финансови институции. С оглед избягване на разнородна практика при заверката на годишните финансови отчети на ИП за отчетната 2004 г., обръщаме внимание на следното:
1. Беше договорено за отчетната 2005 г. да бъде изискано мнението на ИДЕС по одобрената от Замeстник - председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционнатта ддейност” при КФН, форма на годишни финансови отчети на ИП.
2. Годишните финансови отчети на ИП за 2004 г., чийто срок за заверка и представяне в КФН изтича на 31.03.2005 г., се изготвят във вида, формата и със съдържанието, посочени на интернет страницата на КФН (раздел “Документи”; “Форми и образци на документи”; “Oбразци на месечни и годишни финансови отчети на инвестиционните посредници”).

За отчетната 2004 г. в сила е Заповедта на Зам. - председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционнатта дейност” при КФН, издадена на основание чл. 15, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), въз основа на която са определени вида, формата и съдържанието на годишните финансови отчети на ИП.
На основание чл. 13, ал. 6 от Закона за независимия финансов одит във връзка  чл. 15, ал. 1, т. 9 от ЗКФН и чл. 28, ал. 2 и 3 от Наредба № 6 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници, ИП са длъжни да представят в КФН годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор с подпис и печат върху основните му елементи (счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал) и върху одиторския доклад.
3. Инвестиционните посредници следва да изготвят годишния финансов отчет за 2004 г. като посочат клиентските активи (парични средства и ценни книжа) в раздел В “Получени чужди активи” на актива на счетоводния баланс и раздел В “Текущи пасиви”, група ІІ. “Задължения по получени чужди активи” на пасива на счетоводния баланс.