Начало / Новини / Нови изисквания към дейността на инвестиционните...

Нови изисквания към дейността на инвестиционните посредници във връзка с въведените със Закона за изменение и допълнение на ЗППЦК

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИДЗППЦК) се въвеждат някои нови задължения за инвестиционните посредници (ИП). Част от разпоредбите на закона влизат в сила в тридневен срок от обнародването му, а действието на други е отложено във времето – след  01.01.2006 г. и след влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз -  като въвеждането на т.н. “единен паспорт”.
Коментар на новите изисквания е публикуван на интернет страницата на КФН, раздел „За поднадзорните лица”, „Съобщения”.