Начало / Новини / Новата система на КФН за разкриване на регулирана...

Новата система на КФН за разкриване на регулирана информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа - Е-Register – стартира на 14 януари 2008 г.

На 14 януари 2008 г. стартира новата система на КФН  за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа - Е-Register. 

Чрез Е-Register  публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ще подават  към КФН изискуемата по закон или подзаконов нормативен акт информация. Тя включва периодичната информация, в това число годишните и тримесечните финансови отчети, вътрешната информация по чл. 4от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, информацията за дяловото участие и другата регулирана информация, която дружествата са длъжни да разкриват по раздел II от Глава шеста „а”, на ЗППЦК, информацията за настъпването на обстоятелствата (и промените в тях), подлежащи на вписване във водения от комисията регистър, поканата за свикване на общо събрание на акционерите и материалите за него, протокола от общото събрание на акционерите и останалата информация по чл. 27 от Наредба № 2.
Разкриваната от дружествата информация, която подлежи на публично оповестяване,  ще бъде достъпна чрез интернет страницата на КФН.

В срок до 29.02.2008 г. емитентите са длъжни да се регистрират в системата Е-Register. В периода 14.01.2008 г. – 29.02.2008 г. се счита, че емитентите са изпълнили задължението си за предоставяне на комисията на информацията по чл. 27 от Наредба № 2 по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2 и ако са предоставили изискуемата информация чрез интегрираната система за разкриване на информация – ЕXTRI. Стандартите, процедурите и правилата за организация, функциониране и управление на единна система - Е-Register – ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.

КФН съвместно с професионалните асоциации планира да организира семинар за емитентите, на който ще бъде представена системата Е-Register.