Начало / Новини / “НЛБ Банка Запад-Изток” АД е отписано като емитент от регистъра, воден от КФН

“НЛБ Банка Запад-Изток” АД е отписано като емитент от регистъра, воден от КФН

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което отписва като емитент “НЛБ Банка Запад-Изток” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа  и емисия ценни книжа в размер на 5 000 000  евро, издадени от дружеството. Емисията бе разпределена в 5 000 броя обикновени, корпоративни, лихвоносни, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с датата на емитиране: 26.06.2006 г. и с дата на падеж: 26.06.2009 г.
Решение 675 може да намерите в раздел "Административни документи".