Начало / Новини / Наложена е принудителна административна мярка на

Наложена е принудителна административна мярка на

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", наложи принудителна административна мярка спрямо "Българска роза Севтополис" АД, гр. Казанлък, да не предприема действия по изпълнение на приетото решение на общото събрание от 16 юли 2004 г., с което се оправомощават изпълнителните директори на дружеството с решение на Надзорния съвет да извършват разпоредителни действия с дълготрайни активи на дружеството по смисъла на чл. 114 от ЗППЦК. Посоченото решение на общото събрание е предложено на самото събрание и е гласувано в точка "разни" от предварително оповестения дневен ред. Същото не посочва конкретните сделки и техните параметри, поради което не е налице изрично овластяване по чл. 114 от ЗППЦК, и е гласувано при липса на предварително разкриване на изискуемата от закона информация.
Пълния текст на решение 676 може да намерите в раздел "Документи".