Начало / Новини / На свое заседание от 6 февруари 2008 г. Комисията...

На свое заседание от 6 февруари 2008 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения:


1. Издаде на УД „ДСК Управление на активи” АД разрешение за организиране и управление на договорен фонд „ДСК Имоти”
ДФ „ДСК Имоти” е с умерено до висок рисков профил. Фондът ще инвестира преимуществено  в акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в България или чужбина.

2. Потвърди  проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации на  „ХипоКредит” АД. Емисията е в размер на 6 000 000 евро, разпределени в 6 000 броя корпоративни обезпечени облигации  с номинална стойност от 1000 евро всяка, с плаващ купон в размер на 6-месечен EURIBOR + 3.25% годишно, но не по-малко от 7.50%, шестмесечен период на лихвено плащане, матуритет - 60  месеца, дата на издаване на емисията – 18.12.2007 г., падеж – 18.12.2012 г.

3. Вписа „Експат имоти” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество в регистъра. Вписана е и емисия на дружеството в размер на 2 000 000 лв., разпределени в същия брой акции с номинална  стойност 1 лева всяка. Емисията представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

4. Вписа в публичния регистър емисия акции, издадена от “Холдинг Варна А” АД. Емисията е в размер на 1 099 567  лева, разпределена в същия брой обикновени акции с номинална  стойност 1 лева всяка. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството  от  1 000 000  лева на 2 099 567 лева.

5. Вписа в публичния регистър емисия акции, издадена от „Централна Кооперативна Банка” АД. Емисията е в размер на 10 394 313   лева, разпределена в същия брой обикновени акции с номинална  стойност 1 лева всяка. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството  от  72 760 779   лева на 83 155 092 лева.

6. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията на тези сделки.
Предложените промени в наредбата са насочени към подобряване и унифициране на отчетността на хеджиращите сделки, сключени за сметка на фонд за допълнително пенсионно осигуряване. Въвежда се минимално съдържание за анализа на влиянието на сключените хеджиращи сделки върху рисковия профил на портфейла на фонда, който се представя в КФН от пенсионноосигурителното дружество.

7. Издаде допълнителен лиценз за нов вид застраховка ”Разни финансови загуби” – „Рискове, свързани със заетостта” на ЗК „ДСК Гаранция” АД, гр. София.

8. Прие уведомление от застрахователния брокер „Маринс Интернешънъл” ЕООД за намерението му да извършва дейност по застрахователно посредничество на територията на други държави членки на ЕС при условията на свобода на предоставяне на услуги. Държавите, в които брокерът има намерение да развива дейност са Белгия, Холандия, Люксембург, Германия, Франция, Италия, Дания, Ирландия, Великобритания, Гърция, Испания, Португалия, Австрия, Финландия, Швеция, Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словения, Словакия.

Списък на застрахователните брокери и на застрахователите, регистрирани в България, които са уведомили КФН за намерението си да развиват дейност на територията на държави членки на ЕС, е публикуван на страницата на комисията в раздел „За поднадзорните лица”.

9. Определи агенциите за кредитен рейтинг, чиито рейтингови оценки на банките се признават за целите на инвестиране средствата на Обезпечителния фонд. Това са агенциите  Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s и Fitch Ratings, определени  от Наредба № 29 от 2006 г. на КФН за минималното ниво на кредитен рейтинг на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари за ценни книжа. Предвижда се възможността за включване и на други агенции за кредитен рейтинг, които отговарят на предвидените в Наредба № 29 условия. Тези агенции трябва да предоставят на КФН информация за всяка съществена промяна в използваната методология за присъждане на кредитен рейтинг,  както и информация за отношенията с оценяваната банка, които могат да повлияят върху обективността на оценяването.