Начало / Новини / На интернет страницата на КФН в рубрика „Публикации”...

На интернет страницата на КФН в рубрика „Публикации”, раздел „Отчети” е публикуван пазарен обзор на Небанковия финансов сектор през второто тримесечие на 2008 г.

В публикацията се разглеждат пет основни аспекта от състоянието и развитието на небанковия финансов сектор
Първата част представя броя на поднадзорните лица съответно към 30.06.2008 г. в сравнение с 31.03.2008 г., по отношение на получените и отнети от КФН лицензи и разрешения за извършване на дейност през второто тримесечие на 2008 г. Представен е и  броят на нотификациите, получени и изпратени от КФН, във връзка със свободното предоставяне на услуги на територията на ЕС. В края на второто тримесечие на 2008 г. броят на колективните инвестиционни схеми (КИС) достига 81, от които 70 са договорни фондове, а 11 са инвестиционни дружества. През отчетния период броят на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) се увеличи с 3 дружества, които извършват секюритизация на недвижими имоти, като с тях общият брой на АДСИЦ достига 68. Продължава значителното нарастване на броя на нотификациите, получени от КФН, както от застрахователни посредници (171 за второ тримесечие на 2008 г.), така и от инвестиционни посредници (64 за второ тримесечие на 2008 г.) и застрахователи (26 за второ тримесечие на 2008 г.).
Акцент в обзора на небанковия финансов сектор се поставя и на чуждестранното участие в капитала на поднадзорните лица на КФН. В графики са представени относителните дялове на пряко притежавания капитал на небанковите финансови посредници съответно от държави членки на ЕС, България и трети страни.
На трето място в публикацията се проследява динамиката в броя и активите на поднадзорните лица на КФН по тримесечия през последните три години поотделно за небанковите инвестиционни посредници, колективните инвестиционни схеми, дружествата със специална инвестиционна цел, застрахователните компании и здравноосигурителните дружества, както и пенсионноосигурителните дружества. Развитие се наблюдава на пазарите на услуги, предлагани от дружества със специална инвестиционна цел и застрахователите. Активите на АДСИЦ възлизат на 1 528 млн. лв. към 30.06.2008 г., като отбелязват ръст от 7,17 % за тримесечието и 66,48 % покачване на годишна база (30.06.2007 г.– 30.06.2008 г.). Премийният приход на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, достига 723,3 млн. лева (ръст от 21,33 % на годишна база), докато този на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане, нараства до 129,2 млн. лв. (ръст от 27,03 % на годишна база) в края на второто тримесечие. Забелязва се известно покачване от 4,92 % в активите на управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове, които към 30.06.2008 г. възлизат на 2390 млн. лв. Продължава да се наблюдава спад при активите на колективните инвестиционни схеми, които намаляват с 7,30 % до 635 млн. лв.
Обособена е отделна част, в която се разглежда пазарната концентрация на отделните сегменти според услугите, предлагани от участниците в небанковия финансов сектор. Два са използваните измерителя за пазарна концентрация - Индексът на Херфиндал – Хиршман (Herfindahl-Hirschman Index (HHI)) и делът на първите четири компании. При колективните инвестиционни схеми, дружествата със специална инвестиционна цел и пенсионноосигурителните дружества се наблюдава стабилна тенденция на намаляване нивото на пазарната концентрация.