Начало / Новини / „Международна застрахователна компания Европа” АД е обявена в несъстоятелност

„Международна застрахователна компания Европа” АД е обявена в несъстоятелност

Софийски градски съд обяви „Международна застрахователна компания Европа” АД в несъстоятелност и назначи за синдик Розалина Йорданова Градинарова-Стоянова. С решението си, публикувано в ДВ, бр. 6 от 19.01.2006 г.,  съдът определи 28 февруари 2005 г. за начална дата на неплатежоспособността на дружеството и прекрати правомощията на неговите органи.     
В срок до 20.03.2007 г. (двумесечен срок от датата на публикуване на съдебното решение в Държавен вестник) застрахованите, третите увредени лица и останалите кредитори на „МЗК Европа” АД трябва да предявят вземанията си пред назначения от съда синдик на адрес гр. София, ул. „Узунджовска”, № 16, ет. 3. Те се предявяват с писмена молба, в която се посочват основанието и размера на вземанията, привилегиите и обезпеченията им (в случай, че има такива), адресът за кореспонденция и се прилагат съответни писмени доказателства.
Според Кодекса за застраховането вземанията на застрахованите лица в „МЗК Европа” АД се смятат автоматично за предявени, но това не изключва възможността за изричното им предявяване. С цел предотвратяване на евентуални технически затруднения при предаване на документацията на синдика, КФН съветва застрахованите лица да предявят изрично вземанията пред синдика.
След като кредиторите предявят вземанията си,  синдикът е длъжен да изготви списък на тези, които е приел. Синдикът незабавно съобщава за това, че е изготвен такъв списък чрез обява в „Държавен вестник”. По същия начин – чрез обява в „Държавен вестник”- се съобщава за изготвянето на счетоводните отчети на застрахователя. Синдикът е длъжен да  предостави списъка на приетите вземания  и счетоводните отчети на застрахователя в канцеларията на Софийски градски съд, за да могат кредиторите на застрахователя да се запознаят с тях. По-нататък процедурата продължава с осребряване на имуществото на „МЗК Европа” АД и разпределението му между кредиторите й. Според законодателството потребителите на застраховки се ползват с предимство.   
В края на 2005 г. с Решение на Комисията за финансов надзор № 790-ОЗ от 22.12.2005 г., обн., ДВ, бр. 2 от 06.01.2006 г., на застрахователно дружество „МЗК Европа” АД бе отнето издаденото разрешение за извършване на застрахователна дейност поради констатирани сериозни нарушения в дейността му. След отнемане на разрешението, КФН сезира Софийския градски съд с искане за обявяване на дружеството в несъстоятелност. С обнародваното днес решение на съда освен, че застрахователят се обявява в несъстоятелност, му се забранява да се разпорежда с имуществото си, включено в масата на несъстоятелността, постановени са обща възбрана и запор върху него и се постановява започване на процедура по осребряването му.