Начало / Новини / Констатирани непълноти във финансовите отчети...

Констатирани непълноти във финансовите отчети на емитентите на ценни книжа за 2009 година

Управление „Надзор на инвестиционната дейност” извърши проверка на годишните финансови отчети за 2009 г. на емитентите на ценни книжа, в резултат на която са констатирани 176 нарушения при представянето и разкриването на информация пред акционерите и обществеността.  Най-голямата група нарушения е при разкриването на изискуемата информация за програмите за корпоративно управление, като 13 дружества въобще не са представили такава програма, а други 104 дружества не са представили необходимата информация как спазват собствената си програма за корпоративно управление, или как прилагат и спазват принципите за корпоративно управление, въведени от Националния кодекс за корпоративно управление. Изискването за приемане и прилагане на програма за корпоративно управление е въведено в Закона за публичното предлагане на ценни книжа по отношение на всички публични дружества, както и по отношение на емитентите на облигации и други ценни книжа и има за цел да създаде по-високи гаранции за прозрачно и ефективно управление на дружествата в интерес на акционерите им и на обществеността.
Другите нарушения, установени при проверката на отчетите на 404-те публични дружества и други емитенти на ценни книжа, се изразяват в:
• 15 дружества не са представили, или са представили некоректни декларации от отговорните лица, че финансовият отчет отразява вярно и честно финансовото състояние на дружеството и че докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на емитента;
• 1 дружество не е представило годишен доклад за дейността, а други 10 са представили доклад, чието минимално съдържание не отговаря на изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
• при 8 дружества липсва информация за счетоводната политика и пояснителни бележки, като елемент от заверения от регистриран одитор финансов отчет за 2009 г, а от други 3 въобще не са представили одиторски доклад;
• при 7 дружества липсва информация относно структурата на капитала и контрола върху публичното дружество, съгласно Приложение № 11 от Наредба № 2;
• 3 дружества със специална инвестиционна цел не са разкрили необходимата пояснителна информация за притежаваните от тях активи съгласно изискванията на Наредба № 2;
• 3 дружества не са представили годишни справки за дейността си по утвърдения единен образец.

За всички констатираните непълноти и несъответствия на дружествата ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения, както и ще бъдат предприети действия по прилагане на принудителни административни мерки по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.