Начало / Новини / Комисията за финансов надзор прие План за действие за 2017 година

Комисията за финансов надзор прие План за действие за 2017 година

На днешното си заседание КФН одобри План за действие през 2017 година. В резюме основните дейности по приоритетите за следващата година са следните:
Планът за действие на Комисията за финансов надзор за 2017 г. е изготвен за постигане на приоритетите и стратегическите цели в Стратегията на Комисията за финансов надзор за периода 2016 - 2018 г.
Голяма част от заложените дейности в Приоритет 1. Провеждане на последователна, прозрачна и предвидима регулаторна политика за постигане на стабилност и доверие в небанковия финансов сектор представлява нормотворческа дейност, осъществяване на постоянен диалог със заинтересованите лица, анализи на регулаторната рамка и процесуалното представителство, изготвянето на предварителни оценки на въздействието на законопроекти, както и съобразяването на проектите на нормативни актове с препоръки от анализите за съдебната практика и работата по постъпилите в КФН жалби на потребители.

В Приоритет 2. Осъществяване на ефективен надзор върху небанковия финансов сектор и поддържане на стабилни финансови пазари са заложени дейности за актуализиране на наръчниците за дистанционен надзор, проверки на място, както и на наръчника за правомощията на КФН, с цел съобразяване с промени в законодателството, с насоки и препоръки, издадени от органи и структури на Европейската система за финансов надзор, и усъвършенстване на надзорната дейност. Включени са и дейности по анализ и оценка рисковете, на които са изложени участниците на финансовите пазари, усъвършенстване на процеса по ранна идентификация на рисковете в Комисията, както и извършването на дейности с фокус превенция и насърчаване на добрите бизнес практики.

За постигането на Приоритет 3. Институционално развитие и повишаване на административния капацитет за ефективно административно управление две дейности излизат на преден план, а именно: изготвяне и приемане на План на КФН за изпълнение на препоръките в доклада на Програмата за оценка на финансовия сектор (FSAP) и дейности по привличане на експерти с необходимите професионални квалификации за ефективна работа в Комисията. Успоредно с това са заложени дейности за усъвършенстване на професионалните умения на служителите чрез провеждане на специализирани обучения, а чрез вътрешен обмен на информация ще се постигне мултиплициране на ефекта от натрупаните в Комисията знания и експертиза и повишаване на общото нива на компетентност.

Голяма част от заложените дейности в Приоритет 4. Изграждане и поддържане на модерна информационна инфраструктура за целите на ефективния финансов надзор са свързани с осигуряването на интегрирана информационна и комуникационна система. Те включват неотложни дейности по изграждане и внедряване на модули на интегрирана информационна система: единен електронен регистър, аналитичен модул и др. От изключителна важност са и дейностите за повишаване на нивото на информационна сигурност и качеството на представяните ИТ услуги в Комисията.

В Приоритет 5. Осигуряване на ефективна защита на потребителите на финансови услуги и продукти, повишаване на финансовата грамотност и укрепване на общественото доверие новите дейности са: актуализиране на Програма за защита на потребителите на небанкови финансови услуги и повишаване на финансовата грамотност, както и откриване на call center за граждани и бизнес за осигуряване на достъпност и по-ефективно административно обслужване. Наред с тях Комисията ще публикува регулярна информация за потребителите на финансови услуги, ще организира срещи и семинари за запознаване с новостите в дейността на КФН, както и активно ще участва в образователни инициативи с цел повишаване на финансовата грамотност.

Дейностите в Приоритет 6. Активно участие в надзорните органи на ЕС в областта на финансовите пазари и дейностите в областта на международното сътрудничество са пряко свързани с по-ефективното участие на представители на Комисията в органите и структурите на ЕС в областта на небанковия финансов сектор, сътрудничеството с надзорните органи на държави-членки на ЕС, държави-кандидатки и държавите, потенциални-кандидатки за ЕС, както и с трети страни и международни организации. През 2017 г. КФН ще осъществи активен диалог и сътрудничество с големи международни финансови компании с цел стимулиране развитието на българския капиталов пазар. В този приоритет са включени и дейности в процеса на подготовка и успешно осъществяване на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.