Начало / Новини / Комисията за финансов надзор предупреждава...

Комисията за финансов надзор предупреждава потребителите и потенциалните инвеститори за финансови измами от интернет сайт ,,Brokerz.com”


Приоритетно и с висока степен на важност Комисията за финансов надзор предупреждава потребителите и потенциалните инвеститори в България и в чужбина за незаконна дейност - измами в особено големи финансови размери от интернет сайт „Brokerz.com”. В Комисията са постъпили многобройни жалби както от български, така и от чуждестранни граждани, затова КФН предупреждава обществеността за възможността от финансови измами. С цел информираност Комисията за финансов надзор комуникира предприетите мерки в локален и в международен план по казуса „Brokerz.com”.
От началото на 2020 г. в КФН са постъпили значителен брой жалби от български и чуждестранни граждани. Жалбите съдържат твърдения, че потребителите са изгубили парични средства, вследствие на извършени измами от страна на интернет платформата за онлайн търговия с финансови инструменти www.brokerz.com, както и свързаните с нея чуждестранни дружества: Group Polo Ltd. и Brokerz Ltd., регистрирано на Сейнт Винсент и Гренадини, и регистрираните в България дружества: ,,Кодексия“ ЕООД, ЕИК 205847631, ,,ЕР ЕС ДИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 203873556, ,,ГЛОБЪЛ МАРКЕТИНГ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 205637907, ,,НОВА КОР“ ЕООД, ЕИК 205601761, ,,НОВАКОР“ ЕООД, ЕИК 205252555, и ,,ОЛМЕДИЯ“ ЕООД, ЕИК 203873556. Електронната страница, която се свързва с „Brokerz.com“ е www.brokerz.com.
Комисията за финансов надзор предупреждава потребителите и обществеността, че посочените дружества нямат издаден от КФН лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности по смисъла на закона (чл. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Като причинно-следствена връзка посочените фирми нямат право да извършват подобна дейност на територията на Република България, както и да получават по свои банкови сметки парични средства от инвеститори с цел инвестирането им във финансови инструменти.
Всяка една от жалбите е детайлно анализирана, проследени са паричните потоци, аргументите и фактите, указващи неправомерната дейност от страна на посочените дружества. Комисията извърши комплексна проверка на представените в жалбите или сигналите данни и оказва пълно съдействие на пострадалите лица за удовлетворяване на техните искания. В тази връзка КФН своевременно отговори на получените жалби и сигнали на лицата податели и изпрати подробни писмени отговори с предупреждения и съвети за придържането към необходимите превантивни мерки по отношение на неправомерната дейност на Brokerz.com и дружествата, свързани с интернет платформата.
КФН насочва вниманието на обществеността и конкретно на потенциалните инвеститори, че на първо място във функциите на Комисията е да предоставя или отказва лиценз за инвестиционен посредник на дружество според законовите изисквания, както и да контролира активно и стриктно за спазването им докато дружеството има дейност на територията на Република България. Комисията за финансов надзoр е държавен орган, който осъществява дейността си съобразно предвидените в законите правомощия. При констатиране на административни нарушения на приложимите нормативни изисквания Комисията може да наложи санкция. За реализиране на тази дейност обаче, извършеното следва да бъде доказано по безспорен начин. Санкциониращите и наказателните функции принадлежат на други органи на властта.
Комисията за финансов надзор има за цел и задача да информира компетентните органи и да комуникира с обществото и потенциалните потребители в случай на жалби, доказани злоупотреби от дадено дружество. Ето защо КФН отново апелира потенциaлните инвеститори винаги преди да превеждат парични средства за търговия с финансови инструменти да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното дружество, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни  дейности. Като индикация за това, че потенциалният инвеститор е обект на измама, е обстоятелството, че наименованието на дружеството, посочено в договора като инвестиционен посредник, което в някои случаи може и да е идентично с лицензирано такова, се различава от наименованието на дружеството, по чиято сметка следва да се преведат паричните средства. КФН препоръчва на потенциалните инвеститори преди превеждането на парични суми за търговия с финансови инструменти да поискат информация от банката относно титуляра на съответната банкова сметка, след което да направят справка дали лице с такова наименование разполага с лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги.
Бихме искали да обърнем внимание, че предоставянето на инвестиционни услуги и извършването на инвестиционни дейности по занятие може да се осъществява само от акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление на територията на Република България, получило лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник при условията и по реда на ЗПФИ. В този контекст на територията на Република България инвестиционни услуги могат да бъдат предоставяни само от:
- инвестиционни посредници, лицензирани от КФН;
- инвестиционни посредници – банки, лицензирани от БНБ;
- инвестиционни посредници, лицензирани от компетентните органи на други държави членки на Европейския съюз и предоставящи инвестиционни услуги на територията на Република България по реда на Глава 4, Раздел II от ЗПФИ;
- инвестиционни посредници от трета държава, предоставящи инвестиционни услуги на територията на Република България по реда на Глава 4, Раздел III от ЗПФИ.
Проверка на това кои са лицензираните инвестиционни посредници може да се извърши на интернет сайта на КФН - http://www.fsc.bg/bg/, и/или на сайтовете на компетентните органи от Европейския съюз, както и на интернет сайта на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) -  https://www.esma.europa.eu/. На интернет страницата на КФН е налице и списък на инвестиционните посредници, които са уведомили Комисията за финансов надзор за намерението си да предоставят финансови услуги на територията на Република България: https://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/notifikatsii-polucheni-v-kfn/. Търгуването чрез посредник, който не фигурира в посочените списъци, означава, че същият извършва дейността си незаконно, без да са изпълнени необходимите регулаторни и надзорни изисквания, което съответно води до липсата на гаранция за сигурността на инвестираните средства.
Подробна информация за лицензираните инвестиционни посредници и банки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, е налична на интернет страницата на КФН - http://www.fsc.bg/bg/.
По отношение на конкретния казус с жалбите срещу www.brokerz.com Комисията информира своевременно и с висок приоритет компетентните органи в България от изпълнителната и съдебната власт. Поради големия брой жалби за измами за стотици хиляди евро, КФН проактивно комуникира по казуса с надзорните органи на останалите държави членки на Европейския съюз и трети страни с оглед на факта, че в някои от жалбите се посочват измами на територията на различни от България държави. Имайки предвид значителния брой жалби и сигнали, постъпили в КФН от физически лица, граждани на Европейския съюз (ЕС), Комисията е в процес на подготовка за изпращане на предупредителни съобщения за неправомерната дейност на Brokerz.com до всички надзорни органи в рамките на ЕС.
В България Комисията за финансов надзор информира Държавната агенция „Национална сигурност“ с оглед инициирането на проверки за наличието на съмнение за изпиране на пари през част от дружествата, свързани с Brokerz.com.
От проверка на посочения в жалбите интернет сайт (https:brokerz.com) е видно, че сайтът е собственост и се оперира от Brokerz Ltd., регистрирано на Сейнт Винсент и Гренадини, C/0 Suite 305, Grifith Corporate Centre, Beachmont, PO BOX 1510 Kingston, Saint Vincent and Grenadines. Комисията за финансов надзор е изпратила писмо на вниманието на ръководителите на Financial Services Authority Saint Vincent and the Grenadines (SVGFSA) относно лицензионния режим за дружествата “Brokerz” Ltd., “Novacore” EOOD, “Group Polo” Ltd. и интернет платформата www.brokerz.com. Комисията за финансов надзор е в режим на отговорна комуникация за предприемане на бързи действия за надзор и преразглеждане на лицензионния режим за дружествата Brokerz Ltd., ,,НОВАКОР“ ЕООД, Group Polo Ltd., както и относно тяхната евентуална свързаност с интернет платформата за онлайн търговия Brokerz.com.
Молим, всеки потребител, който възнамерява да осъществи инвестиционна дейност през сайта www.brokerz.com да има предвид, че той няма издаден от КФН лиценз за инвестиционен посредник. Молим и всеки, който е инвестирал през сайта www.brokerz.com да провери статуса на инвестицията си.