Начало / Новини / Комисията за финансов надзор представя проект...

Комисията за финансов надзор представя проект за изграждане на Единна информационна система

« ПредишнаСледваща »
Комисията за финансов надзор (КФН) представи публично проекта:
„Изграждане на Единна информационна система (ЕИС) за нуждите на Комисията за финансов надзор“.

    Проектът се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.011-0001-C01/23.07.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура BG05SFOP001-1.011 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Управляващия орган на ОПДУ и Комисията за финансов надзор.

    Представянето на ЕИС бе направено от г-жа Деница Кирова – Главен секретар на КФН и възложител на проекта, която сподели с участниците, че „За Комисията е приоритет намаляването на административната тежест чрез пълно дигитализиране на административните услуги, които тя предлага. Една от ключовите ни цели е да предоставяме навременни, качествени и прозрачни надзорни дейности. Живеем в два работни свята – реален и виртуален. Осъзнаваме нуждата да бъдем изцяло присъстващи там, където са бизнеса и потребителите. Вярвам, че изграждането на единната информационна система ще ни позволи да отговорим на тази потребност, като ще имаме възможността освен да подобрим процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса, така и да интегрираме дейностите и процесите на КФН със системите на Европейските надзорни регулатори.“

    Основните цели на проекта „Изграждане на Единна информационна система (ЕИС) за нуждите на Комисията за финансов надзор“ са:
  • Подобряване на процеса за административно обслужване на гражданите и бизнеса чрез надграждане на всички административни услуги, които КФН предлага и са част от системата на държавната администрация (ИИСДА или Административен регистър).
  •  Препроектиране, надграждане и усъвършенстване на минимум 18 публични регистъра на КФН, чрез които се предоставя информация на гражданите и бизнеса.
  • Интегриране с относимите хоризонтални компоненти на електронното управление в Република България, както и с Единния портал за достъп до електронни услуги.
  • Интегриране в реално време на обмена на информация с регулаторните органи на ЕС – Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA) и Европейски орган за ценни книжа и пазари (The European Securities and Markets Authority - ESMA).
  • Усъвършенстване на прилагания от КФН механизъм за риск-базиран надзор.
  • Прецизиране и развитие на автоматизация на процеса по определяне на такси, дължими от бизнеса и гражданите.
  • Организиране и провеждане на обучения с най-широк кръг ползватели както от администратори на системата, така и с крайните потребители.
    Проектът ще допринесе за постигане на основните цели, произтичащи от Актуализираната стратегията за електронно управление в Република България за периода 2019 – 2023 г. Чрез него ще бъдат финансирани дейности, необходими за изпълнението на една от приоритетните мерки в Актуализираната пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2019-2023 г., а именно: проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на Единна информационна система в Комисията за финансов надзор.
    Общата стойност на проекта е 4 999 980,50 лв. (четири милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки), от които 4 249 983,42 лв. европейско и 749 997,08 лв. национално съфинансиране.
    Срокът за изграждане на Единната информационна система за нуждите на Комисията за финансов надзор е предвиден за есента на 2023-та година.

    Самото събитие се проведе онлайн чрез платформата MS Teams, която бе въведена като част от мерките за дистанционна работа в Комисията в началото на епидемичната обстановка през изминалата година.

Видео от представянето можете да видите тук.
Logo