Начало / Новини / Комисията за финансов надзор отмени Указанията...

Комисията за финансов надзор отмени Указанията относно съответствието с разпоредбите на Кодекса за застраховането на консултантски договори, сключени между застрахователен брокер и физически или юридически лица


Комисията за финансов надзор отмени Указанията относно съответствието с разпоредбите на Кодекса за застраховането на консултантски договори, сключени между застрахователен брокер и физически или юридически лица, с предмет на договора извършване на дейност по намиране, привличане или консултиране на клиенти на застрахователния брокер при сключването на застрахователни договори от различен вид, приети с решение на КФН по протокол № 11 от 11.03.2009 г. 
 
Съображенията за това са следните:
1. Изискванията към служителите на застрахователен брокер, непосредствено заети с дейностите по разпространение на застрахователни продукти, са регламентирани в чл. 304 от Кодекса за застраховането (КЗ) и те могат да са само физически лица, като е допустимо служител на застрахователен брокер, непосредствено зает с дейностите по разпространение на застрахователни продукти, да не е по трудово правоотношение. Застрахователният брокер е длъжен да осигури спазването на всички изисквания по КЗ спрямо своите служители, независимо дали сключеният с тях договор е трудов или граждански.

2. Възлагането на дейността по разпространение на застрахователни продукти от застрахователен брокер на друго юридическо лице, чийто служители ще осъществяват съответните посреднически услуги, противоречи на изискванията на КЗ, тъй като това е извършване на дейност по застрахователно посредничество от лица, които не са вписани като такива при условията и по реда на КЗ, като това не е необходимо да бъде предмет на изясняване от указания. В КЗ изрично е уредено кои лица и на какви изисквания трябва да отговарят, за да са непосредствено заети с дейностите по разпространение на застрахователни продукти.