Начало / Новини / Комисия за финансов надзор представи предложенията за промени в КСО

Комисия за финансов надзор представи предложенията за промени в КСО

« ПредишнаСледваща »

Днес КФН представи пред журналисти подробности за приетите на второ четене предложения за промени в КСО. На представянето присъстваха г-н Ангел Джалъзов, Заместник-председател на КФН, ръководещ Управление "Осигурителен надзвор", г-жа Валентина Динкова, Директор дирекция "Регулаторни режими в осигурителния надзор" и г-жа Мария Христова, Началник отдел "Анализ и оценка на риска" в Дирекция "Регулаторни режими в осигурителния надзор".

Основна цел на приетите от КФН промени в КСО е усъвършенстване на уредбата на инвестициите на пенсионните фондове и на структурата и размерите на заплащаните от осигурените лица такси и удръжки. Необходимостта от тези промени произтичат от обстоятелството, че едни от важните фактори, оказващи влияние върху натрупването на средства по индивидуалните партиди на участниците във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване са реализираната доходност от инвестирането на тези средства и таксите и удръжките, които осигурените лица заплащат на пенсионноосигурителните дружества. Предложените промени също така доразвиват регламентацията на изискванията към организацията на работа на пенсионноосигурителните дружества и техните осигурителни посредници. С него се предлага и по-добра съгласуваност с други нормативни актове, уреждащи финансовия сектор и надзора върху него с оглед установяване на сходна законова уредба на някои от обществените отношения в тази област.

Презентацията на тема „Промени в КСО” на г-жа Валентина Динкова, Директор дирекция "Регулаторни режими в осигурителния надзор", е публикувана на страницата на КФН в раздел За комисията - Събития.