Начало / Новини / КФН взе решение за отмяна на приетата от 20 март...

КФН взе решение за отмяна на приетата от 20 март 2007 г. своя Практика по прилагането на чл. 204, ал. 1 от Търговския закон

На заседание от 8 септември 2010 г. КФН взе решение за отмяна на приетата от 20.03.2007 г. своя Практика по прилагането на чл. 204, ал. 1 от ТЗ.
С Протокол № 14 от 20.03.2007 г. КФН е приела Практика по прилагането на чл. 204, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 101, ал. 2, т. 1 (отменен) от ЗППЦК („Практиката”), оповестена на основание чл. 9, ал. 1 от ЗКФН.
С Практиката от март 2007 г. е прието, че по отношение на облигации, издадени при условията на първично „частно” пласиране, които в последствие се предлагат за вторична търговия, също следва да се спазва разпоредбата на чл. 204, ал. 1 от ТЗ, а именно, че вторично публично предлагане на облигации може да се извършва най - малко две години след вписване на дружеството в търговския регистър и ако има два годишни счетоводни отчета, приети от общото събрание.
 Във връзка с приетата практика и приложимостта й към настоящия момент КФН отчита следното:
 1. Регламент 809/2004 на ЕК, който е действащ нормативен акт с пряко действие в Република България, както и ТЗ допускат публичното предлагане и борсовата търговия с акции на новоучредени дружества, докато Практиката на КФН от март 2007 г. забранява борсовата търговия с облигации на дружества без двегодишна стопанска история. В този смисъл няма необходимост от различно третиране на двата вида финансови инструменти - т.е. на инвеститорите да могат да се предлагат акции от стартираща компания, но не и облигации на същата компания и при положение, че акциите са по - високо рисков инструмент. На дружество, което съществува в правния мир по - малко от две години, следва да се предостави също възможност за публична търговия с облигации, каквато понастоящем е налице за акции. Това обаче е забранено от Практиката на КФН от март 2007 г., която създава допълнително ограничение спрямо ТЗ: чл. 204, ал. 1 от ТЗ забранява първичното публично предлагане, но не и вторичната търговия с облигации, ако техният емитент няма двегодишна стопанска история и два приети от общото събрание годишни финансови отчета, докато с Практиката на КФН от 2007 г. забраната е допълнително разширена и относно вторичната търговия.
 2. Следва да се отчете факта, че потвърждаването на проспект за допускане до търговия на облигации (вторична търговия) на дружество, което няма стопанска история две години, не застрашава интересите на инвеститорите, тъй като те купуват облигации на фондовата борса не пряко, а чрез лицензиран инвестиционен посредник и разполагат с възможността да получат компетентен съвет от посредника, аналогично на покупката на акции.
3. Практиката на КФН от март 2007 г. по прилагане на чл. 204, ал. 1 от ТЗ се явява фактор, който в условията на икономическа криза допълнително и ненужно ограничава финансирането на икономическите субекти. Така например, има няколко категории дружества, които макар и формално да нямат два приети финансови отчета, по същество имат реален бизнес и стопанска история, и/или са обект (пряко или косвено) на отделен административен надзор, като:
 - акционерни дружества със специална цел за реализация на отделни проекти (SPV), за които в международната практика е нормално и прието да се финансират чрез облигации;
 - акционерни дружества, учредени от други такива дружества с достатъчна финансова история, или учредени от публично търгувани и/или поднадзорни на КФН лица, доколкото последните са субекти на административен контрол и разкриват достатъчно информация в полза на инвеститорите. Такъв подход изрично е приложен спрямо акционерните дружества със специална инвестиционна цел по ЗДСИЦ, като надзиравани от КФН и по силата на разпоредба от ЗДСИЦ за тях нормата на чл. 204, ал. 1 от ТЗ не се прилага и те могат да издават публично облигации и да искат допускане до търговия на облигации, издадени първоначално при първично „частно” предлагане от момента на лицензирането им;
 - новоучредени в резултат на преобразуване (по смисъла на ТЗ) акционерни дружества, които са правоприемници на каквито и да било търговски дружества, отговарящи на изискванията на чл. 204, ал. 1 от ТЗ.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 9, ал. 1 от ЗКФН на заседание от 08.09.2010 г. по протокол № 45 КФН взе решение за отмяна на приетата от 20.03.2007 г. своя Практика по прилагането на чл. 204, ал. 1 от ТЗ.