Начало / Новини / КФН уведоми „Хилд България” ЕООД, че дейността...

КФН уведоми „Хилд България” ЕООД, че дейността им по предлагане на финансови продукти, които има характеристики на застраховка, може да бъде извършвана единствено от дружества със съответен лиценз съгласно Кодекса за застраховане

 На 31.10.2007 г. КФН изпрати писмо на „Хилд България” ЕООД и ХИЛД Асет България” ЕАД, с което информира двете дружества, че дейността по предоставяне на услуга за изплащане на пожизнени месечни плащания на физически лица срещу предварително прехвърляне на недвижим имот, в частта си по предоставяне на споменатите пожизнени плащания, разкрива характеристиките на дейност по предлагане на застраховка за пенсия или рента по смисъла на т. 1, буква „б” от раздел І на приложение № 1 от Кодекса за застраховането. Съгласно Кодекса за застраховането и Директива 2002/83/ЕО за животозастраховането дейността по предлагане на застраховка за пенсия или рента може да бъде извършвана само от предприятия, получили лиценз за извършване на дейност по животозастраховане.
Лицензирането и осъществяването на надзор върху дейността на застрахователите е възприето в законодателството на България и Европейския съюз поради необходимостта от защита на интересите на потребителите на застрахователни услуги с цел да бъде гарантирана в максимална степен способността на застрахователите да обслужват задълженията си към застрахованите лица.
За да бъде гарантирана финансовата способност на животозастрахователя да изпълнява своите задължения по застрахователното правоотношение, Директива 2002/83/ЕО за животозастраховането, съответно Кодексът за застраховането изрично предвиждат изисквания към започването и извършването на дейност, включително изискване за минимален гаранционен капитал, в размер на 6 400 000 лв. В допълнение към това животозастрахователите са задължени да:
- заделят технически резерви, които точно да отразяват размера на техните задължения към застрахованите лица;
- поддържат ликвидни и диверсифицирани активи за покритие на техническите резерви;
- поддържат собствен капитал, който да съответства на обема на тяхната дейност;
- спазват определени високи стандарти по отношение на акционерите, органите на управление, организацията на дейността, вътрешния контрол и др.;
- съблюдават специални правила за защита на потребителите. 
За сравнение „Хилд България” ЕООД е с регистриран капитал в размер на 50 000 лв., а ХИЛД Асет България” ЕАД в размер на 260 000 лв., като не е представена информация дали е изцяло внесен.

Предлаганите финансови продукти от „Хилд България” ЕООД и „ХИЛД Асет България” ЕАД предвиждат предварително прехвърляне на недвижим имот като условие, срещу което се поема дългосрочно задължение за пожизнени плащания, чийто срок не е предварително известен. По този начин се поема и покрива застрахователен риск, свързан с пожизненото изплащане на периодични суми, без да са спазени изискванията към извършването на този вид дейност, които имат за цел да гарантират финансова стабилност.