Начало / Новини / КФН публикува проект за утвърждаване на образци...

КФН публикува проект за утвърждаване на образци на отчет и справки на застрахователните брокери

От 05 септември 2012г. Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си проект на заповед за утвърждаване на образци на отчет и справки на застрахователните брокери, съгласно чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането.

На основание, чл. 66, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 16 и т. 17 от Закона за Комисията за финансов надзор, във връзка с чл.162, ал. 3 и ал. 4 от Кодекса за застраховането Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор” откри производство по издаване на административен акт – заповед за утвърждаване на образците на отчет и справки на застрахователните брокери съгласно чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането със съдържание определено по-долу.

Основните съображения за издаване на административния акт са подобряване качеството на отчетността на застрахователните брокери посредством въвеждането на единен електронен формат, който да се подава посредством портал в интернет и ще се подписва с електронен подпис. Новите образци за подаване на отчетите и справките ще съдействат за съществено ограничаване на грешките при подаване на данните, тъй като електронната система ще включва възможност за тяхната автоматична проверка преди изпращането. Това ще намали значително необходимостта от допълнителна кореспонденция за отстраняване на неточности при попълването на справките.

Въвеждането на новата форма за отчет ще позволи изцяло автоматичното агрегиране на подаваната от застрахователните брокери информация, което от една страна ще намали времето за нейната обработка, а от друга съществено ще намали възможността за човешка грешка, която съществува при ръчното обобщаване на данните.

Заинтересованите лица могат да участват в обсъждането на проекта на административния акт под формата на писмени предложения и възражения.

Срокът за подаване на предложенията и възраженията на заинтересованите лица е един месец от датата на публикуване на настоящия проект на страницата на Комисията за финансов надзор в интернет и изтича на 05 октомври 2012 г.

Проектът е публикуван в раздел „Нормативна уредба’’, „Обществени консултации’’ : http://www.fsc.bg/Obshtestveni-konsultacii-bg-128