Начало / Новини / КФН публикува пазарен обзор на небанковия финансов...

КФН публикува пазарен обзор на небанковия финансов сектор през второто тримесечие на 2007 г.

Пазарният обзор на Небанковия финансов сектор през второто тримесечие на 2007 г. е публикуван на интернет страницата на КФН  в рубрика „Публикации”  и в него се разглеждат  пет основни аспекта от състоянието и развитието на небанковия финансов сектор. 
Първата част представя броя на поднадзорните лица съответно към 01.03.2007 г. и 30.06.2007 г., получените и отнети от КФН лицензи и разрешения за извършване на дейност през второто тримесечие на 2007 г., както и броя на нотификациите, получени от поднадзорни лица от държави членки на ЕС, които възнамеряват да извършват дейност на територията на Република България. В края на второто тримесечие на 2007 г. броят на колективните инвестиционни схеми (КИС) достига 53, от които 42 са договорни фондове, а 11 са инвестиционни дружества. През отчетния период дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) увеличават броя си с 2 дружества, извършващи секюритизация на недвижими имоти, и с тях броят на АДСИЦ достига 47.
На пазара на животозастрахователни услуги е лицензирано ново дружество, с което застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане, стават 13. Значително нараства броят на нотификациите, получени в КФН, както от инвестиционни посредници (36 за второ тримесечие на 2007 г.), така и от застрахователите (51 за второ тримесечие на 2007 г.) и застрахователните посредници (57 за второ тримесечие на 2007 г.). През отчетния период КФН получи и първите нотификации за емисионни проспекти от държави членки на ЕС.
Акцент в обзора на небанковия финансов сектор се поставя и на чуждестранното участие в капитала на поднадзорните лица на КФН. В графики са представени относителните дялове на притежавания капитал на небанковите финансови посредници съответно от държави членки на ЕС, България и трети страни.
На трето място в публикацията се проследява динамиката в броя и активите на поднадзорните лица на КФН по тримесечия през последните три години поотделно за небанковите инвестиционни посредници, колективните инвестиционни схеми, дружествата със специална инвестиционна цел, застрахователи и здравноосигурителни дружества, както и пенсионноосигурителните дружества. Динамично развитие се наблюдава на пазарите на услуги, предлагани от колективни инвестиционни схеми и дружества със специална инвестиционна цел. Активите на КИС надхвърлят половин милиард лева към 30.06.2007 г., а тези на АДСИЦ доближават 1 милиард лева като в края на второто тримесечие те възлизат на 918 млн. лв. Стабилен и постоянен ръст се наблюдава и в стойността на активите на управляваните от пенсионноосигурителни фондове, които към 30.06.2007 г. са 1.860 млрд. лв. и бележат ръст на годишна база от 46,69%.
Обособена е отделна част, в която се разглежда пазарната концентрация на отделните сегменти според услугите, предлагани от участниците в небанковата финансова сфера. Два са използваните измерителя за пазарна концентрация - Индексът на Херфиндал – Хиршман (Herfindahl-Hirschman Index (HHI)) и делът на първите четири компании. Индексът на Херфиндал – Хиршман e общоприет измерител на пазарната концентрация, използван от редица институции, сред които Министерство на правосъдието и Федералната Комисия по Търговията на САЩ. Индексът се изчислява като сума на квадратите на относителния дял на всеки участник на даден пазар. Стойността на този показател варира между 0 и 10 000. При стойност близка до 10 000, разглежданият пазар се характеризира с белези на монопол, много слаба конкуренция и съответно голям относителен дял на малък брой участници. Когато индексът заема стойност близка до 0, пазарът за който е изчислен HHI, показва слаба концентрация и предлага условия на силно конкурентна среда.
В последната част на обзора на небанковия финансов сектор са представени агрегираните инвестиционни портфейли на различните поднадзорни лица, според предлаганите от тях услуги в края на второто тримесечие на 2007 г. Проследена е и динамиката в структурата на тези портфейли спрямо края на второто тримесечие на 2006 и 2005 г.
Новата структура на тримесечния обзор на небанковия финансов сектор поставя акцент както върху състоянието на отделните пазари в края на второто тримесечие на 2007 г., така и върху развитието им през последните три - четири години.