Начало / Новини / КФН прие проект за изменение и допълнение ЗППЦК

КФН прие проект за изменение и допълнение ЗППЦК

На свое заседание от 30 август 2004 г. КФН взе следните решения:

• Прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Измененията включват 4 основни групи:

I. В частта “Инвестиционни посредници “
1. Предлагат се корекции в предмета на дейност, като се детайлизират отделните инвестиционни услуги и дейности, които могат да извършват инвестиционните посредници.  Да могат да участват в платежната система за сетълмент и клиринг. Предвижда се инвестиционните консултации, извършвани по занятие, да минат на лицензионен режим пред КФН в съотвествие с изискванията на директивите на ЕС.
2. Капиталовите изисквания, които към момента са въведени от Наредба № 6 на КФН за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници, се извеждат на ниво закон, като за всеки праг се разписва за кой тип дейности се касае.
3. Предлага се въвеждане на нови изисквания към членовете на управителните органи на инвестиционните посредници, като заварените дружества следва да приведат дейността си в 6 месечен срок от влизане в сила на измененията. 
4. Подробно се регулира дейността на българските инвестиционни посредници, получили разрешение от КФН да извършват дейност в страните - членки на ЕС, както и на инвестиционните посредници  от страните членки на ЕС за извършване на дейност в  България.
5. Предвижда се създаване на фонд за гарантиране на инвеститорите, който ще е задължителен за всички инвестиционни посредници, включително за клоновете на чуждестранните. Това означава да се въведе задължение за гарантиране на активите на всеки клиент на ИП в размер до 40 хил. лв. като поетапно да се достигне този праг. Фондът да бъде под контрола на КФН чрез назначаване на членове на неговия Управителен съвет и чрез приемане на правилника за неговата работа. Описват се източниците за набиране на средствата на фонда и обстоятелствата, при които тези средства се активират, като се предлага встъпителната вноска за заварените ИП да се направи до 2 месеца от влизане в сила на закона. Също така се предлага корекциите в предмета на дейност за действащите ИП да се заявят пред КФН до 31 януари 2006 г., а общо измененията в предмета на дейност и новите капиталови изисквания да влязат в сила от 1 януари 2006 г.

II. В частта “Публични дружества и емитенти на ценн книжа”
6. Основните промени са в частта преобразуване на публични дружества, които се налагат от измененията в Търговския закон (ТЗ) от 2003 г.. Те засягат режима на преобразуване на акционерни дружества, отразявайки европейските директиви в тази посока. Предлагат се и някои други изменения в ТЗ от 2003 г., които да се отнесат към специалната уредба на публичните дружества.


III. В частта “Централен депозитар”
7. Предлага се ограничаване на правото на достъп до регистрите на Централен депозитар. Към момента достъп до цялата книга на акционерите има всеки акционер, дори когато същият притежава само една акция, което на практика често е свързано с редица злоупотреби с получените данни. Предложението е достъпът да се ограничи само за притежаваните от лицето ценни книжа и сделки с тях.

IV. В частта “Иинвестиционни и управляващи дружества”
8. Предлага се въвеждане на взаимните фондове - колективна инвестиционна схема, при която има публично набрани парични средства, които се инвестират в ценни книжа. Тези фондове не са организирани като акционерно дружество. Сега инвестиционните дружества са под формата на акционерно дружество, а с предлаганите изменения ще могат да съществуват и на договорна основа (измененията са продиктувани и от европейските директиви). Това не са юридически лица и нямат самостоятелни органи на управление, а е имущество, управлявано от управляващо дружество, получило разрешение от КФН за организиране и управление на взаимен фонд. Детайлно се разписват условията, при които се лицензират и действат взаимните фондове.
9. Завишават се капиталовите изисквания към управляващите дружества, като се предлага изискуемият капитал за тях от 100 хил лв. да се завиши на 250 хил лв. Като за заварените дружества този капитал да бъде набран в срок от 6 месеца от влизане на закона в сила.
10. Регулира се дейността на български управляващи дружества в страни - членки на ЕС,  включително на чуждестранни управляващи дружества в  България.
11. Определят се подробно условията за публично предлагане на акции и дялове на чуждестранни колективни инвестиционни схеми от страни - членки на ЕС в  България.

Законопроектът ще бъде изпратен за съгласуване до всички министерства и заинтересовани организации.

• Не издава окончателна забрана за публикуване на търговото предложение от Фуат Гювен за закупуване на акции на “Елкабел” АД, гр. Бургас, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “Булброкърс” .