Начало / Новини / КФН прие проект на Закон за регистрацията, клиринга...

КФН прие проект на Закон за регистрацията, клиринга и сетълмента на сделки с безналични финансови инструменти

На свое заседание от 27   март 2009 г. КФН прие проект на Закон за регистрацията, клиринга и сетълмента на сделки с безналични финансови инструменти, чието изготвянето е предизвикано от необходимостта за осъвременяване на българската правната уредба по отношение на пост-трейдинг инфраструктурата във връзка с единния пазар на финансови инструменти и услуги на територията на цялата Европейска общност, както и от динамичното развитие на капиталовите пазари в глобален мащаб, многообразието от финансови инструменти и налагането на нови техники за търговия с финансови инструменти.
Със закона се цели осигуряване на по-висока степен на защита на инвеститорите, поддържане на стабилността и общественото доверие във финансовия пазар, поддържане на условия за развитие на справедлив, открит и ефективен пазар на финансови инструменти.
На законово ниво е регламентирано създаването на системи за отразяване на сключените на пазара сделки, отговорностите на отделните лица във веригата на извършваните дейности, рисковете, които се поемат, както и тяхното управление.
Обособена е дейността по регистрация на безналичните финансови инструменти в националната електронна регистрационна система, която отразява собствеността на безналичните финансови инструменти и всички обстоятелства, свързани с нея. Тази дейност се организира и управлява от Централен депозитар. Нов аспект в законодателството е предвидената възможност за водене на сметки от лица, които държат по обща сметка безналични финансови инструменти на две или повече лица. Воденето на тези сметки ще улесни трансграничната търговия с безналични финансови инструменти.
Дейността по осигуряване на сетълмент на сделките с безналични финансови инструменти е отделена от дейността по регистрацията на безналичните финансови инструменти. Обособяването е предизвикано от необходимостта да бъдат премахнати пречките пред свободната конкуренция чрез отварянето на пазара.
Друг нов аспект е предвиденото въвеждане на фигурата на клиринговата къща, с която се цели постигане на по-голяма стабилност и прозрачност на пазара на финансови инструменти, особено във връзка с прилагането на съвременни техники за търговия и с търговията на финансови инструменти, различни от ценни книжа, например деривати.
С проекта се въвежда фигурата на „централния съконтрагент”, чиято цел е гарантиране на сделките с безналични финансови инструменти, сключени между институции, които отговарят по всяко време на определени в неговите правила изисквания за капитал, както и за учредяване и поддържане на обезпечения.
По отношение на Централният депозитар може да се каже, че освен че организира и управлява националната електронна регистрационна система, той е и оператор на система за сетълмент. Той трябва само да приведе дейността си в съответствие с разпоредбите на закона за срок 6 месеца от влизането му в сила, без да получава лиценз за извършване на дейност като системен оператор. За извършване на дейност като клирингова къща трябва да получи лиценз от Комисията.
Законопроектът ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване.