Начало / Новини / КФН прие Наредба за изменение и допълнение на...

КФН прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за лицензиите за извършване на дейност като регулиран пазар

На свое заседание от 27   март 2009 г. КФН прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11  за лицензиите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел.
С промените се цели привеждане на разпоредбите на наредбата в съответствие с промените в Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (направени с преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции – приет на второ четене в Народното събрание на 19 март, с който се транспонира Директива 2007/44/ЕС за извършване на предварителна оценка на придобиването и увеличаване на участието в кредитни институции, застрахователи, презастраховател и инвестиционни посредници).
Въведени са допълнителни документи, изискуеми от лицето, което придобива или увеличава квалифицирано участие в инвестиционен посредник (съответно управляващо дружество). Целта е получаване на достатъчно информация за извършване оценка на придобиването с оглед въведените в закона пет критерия, въз основа на които се извършва преценката.
(-     репутация на лицето;
–  репутация и опит на лицата които ще ръководят дейността на инвестиционния посредник,
– финансовата стабилност на заявителя от гледна точка на видовете услуги, които инвестиционният посредник предлага;
– ефективно инкорпориране на посредника в групата, ако става част от такава в резултат на придобиването, което не възпрепятства осъществяването на надзор върху него;
– свързаността на придобиването с престъпления, като изпиране на пари и финансиране на тероризма. )
При определяне на документите, необходими за оценка на горепосочените критерии са взети предвид препоръките на CESR, CEBS и CEIOPS за оценка на придобиването и увеличаване на участието във финансовия сектор съгласно Директива 2007/44/ЕС.
Наредбата ще бъде публикувана в Държавен вестник.