Начало / Новини / КФН предоставя разяснения по обществена поръчка...

КФН предоставя разяснения по обществена поръчка за избор на доставчик на далекосъобщителни услуги

Информацията касае лицата, които желаят да участват в обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Комисията за финансов надзор”, с две обособени позиции: 1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”, 2. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”

Във връзка с постъпило писмо по обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Комисията за финансов надзор”, с две обособени позиции, следва лицата, желаещи да подадат оферти, да имат предвид следното:

В т. 1 на Техническата спецификация за обособена позиция № 2, която е неразделна част от публичната покана е посочено, че ведомствената централа на Комисията за финансов надзор има връзка с мобилните мрежи посредством Gateway устройство - с  6 сим карти. Необходимо е да се предостави едно Gateway устройство, като възложителят не е заложил минимални характеристики към същото в поканата и приложенията към нея.