Начало / Новини / КФН отправи препоръка за промяна в правилника на Централен депозитар

КФН отправи препоръка за промяна в правилника на Централен депозитар

Комисията за финансов надзор  е сезирана от страна на публични дружества и инвестиционни посредници във връзка с несъответствие на текстове от Процедурите (приложения) към Правилника на „Централен депозитар” АД с чл. 112б, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Липсата на съгласуваност между текстовете от Правилника на „Централен депозитар” АД и ЗППЦК води до забавяне на предоставянето за ползване на сумите, получени от продажба на права, във връзка с увеличаване на капитала на публични дружества. 
В тази връзка и с оглед преустановяване и предотвратяване на действия, които увреждат интересите на инвеститорите в ценни книжа, Заместник - председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, е отправил препоръка на Съвета на директорите на „Централен депозитар” АД да предприеме  необходимите действия по внасяне на изменения в Приложение 20, т. 6.1.4. от Правилника на „Централен депозитар” АД и привеждането му в съответствие с чл. 112б, ал. 8 от ЗППЦК.