Начало / Новини / КФН и Европейският орган за ценни книжа и пазари...

КФН и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) подпомагат капиталовия пазар чрез информация за потенциалното въздействие на COVID-19 върху прилагането на МСФО 9 „Финансови инструменти“


За да изпълни присъщите й цели за защита на интересите на инвеститорите, за създаване на стабилност, прозрачност и доверие на капиталовия пазар, за да координира корпоративната отчетност, Комисията за финансов надзор дава гласност на публичното изявление на ЕОЦКП. То се отнася до всички емитенти на ценни книжа, допуснати до търговия на регулирани пазари, както и до одиторите на тези емитенти. Особено внимание на настоящото изявление следва да обърнат емитентите, в чиито баланси значителна част заемат финансовите инструменти.
На 25.03.2020 г. ЕОЦКП публикува на своята интернет страница публично изявление с цел насърчаване последователното прилагане на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) в Европейския съюзи за избягване на различията в практиката по прилагането на МСФО 9 в специфичния контекст на въздействието на COVID-19.
Емитентите на ценни книжа, допуснати до търговия на регулирани пазари и техните одитори следва да вземат предвид това публично изявление при прилагането на МСФО 9.
Емитентите следва внимателно да обмислят очакваното въздействие на COVID-19 върху финансовата им рамка. Оценяването на това въздействие изисква оценка на конкретните условия и обстоятелства, които позволяват да се прави разлика между мерки, които имат въздействие върху кредитния риск за периода на очаквания живот на финансовите активи, и тези, които са адресирани до временните ограничения по отношение на ликвидността на кредитополучателите.
ЕОЦКП счита, че емитентите следва внимателно да оценяват въздействието на мерките за икономическа подкрепа и мерките за облекчаване върху финансовите инструменти и техните условия. Това включва оценка на това дали тези мерки водят до изменение на финансовите активи и дали измененията водят до тяхното отписване.
При липса на конкретни насоки в МСФО 9, емитентите разработват своите счетоводни политики в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки и принципите на МСФО 9. Определянето дали е налице основание за отписване зависи от това дали изменението на условията върху съответния инструмент се счита за съществено или не.
Предвид очакваното въздействие на COVID-19 и значението на прилагането на МСФО 9, ЕОЦКП подчертава необходимостта от последователното и висококачествено прилагане на стандарта, както и от прозрачност на това въздействие върху потребителите на финансови отчети. Следва да се има предвид, че при изготвянето на финансовите отчети е необходимо съобразяване с цялостното изявление на ЕОЦКП, достъпно тук.
Кредитните институции в Република България, които са емитенти на ценни книжа, допуснати до търговия на регулирани пазари, следва да обърнат внимание и  на изявлението на Европейския банков орган (ЕБО) относно пруденциалната рамка и счетоводните последици от COVID-19.
Отчитайки ролята на епидемията от COVID-19 за българския капиталов пазар и възможното й силно въздействие върху търговията с финансови инструменти, публичното изявление на ЕОЦКП е от съществено значение особено в светлината на възможността инвеститорите да вземат информирани решения на базата на осигурена от емитентите във възможно най-висока степен прозрачност.
Комисията за финансов надзор, чиято мисия е поддържането на стабилност и прозрачност на финансова система в България и защитата на интересите на инвеститорите, ще следи за прилагането на препоръките от това публично изявление на ЕОЦКП в оповестяванията на емитентите.