Начало / Новини / Извършени проверки от управление

Извършени проверки от управление

 По заповед на заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", през периода юни - август са извършени следните проверки:

1. Дирекция "Инвестиционни посредници. Пазари на ценни книжа" е извършила общо 33 проверки (от тях 22 са приключили, а останалите 11 са в процес на приключване) на поднадзорни лица, както и на лица, за които са подадени сигнали или са възникнали съмнения за нарушаване на разпоредбите на ЗППЦК и актовете по прилагането му, както следва:
- инвестиционни посредници - 20 проверки, в това число 8 банки;
- лица, които сключват договорите с клиенти, но не брокери (по чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1) - 1 проверка; 
- други лица, за които са подадени сигнали или са възникнали съмнения за нарушаване на разпоредбите на ЗППЦК и актовете по прилагането му -11 проверки; 
- съвместно с дирекция "Емитенти на ценни книжа" към управление "Надзор на инвестиционната дейност" - 1 проверка.
При тези проверки са съставени и връчени 20 акта за установяване на административни нарушения по ЗППЦК и наредбите по неговото прилагане, като предстои обсъждане на представените обяснения и възражения.
Две от проверките на поднадзорни лица са извършени със съдействието на служители на Дирекция Национална служба "Полиция".
§ Открити са следните административни производства:
- за ограничаване на издаденото разрешение като инвестиционен посредник (по искане на съответното лице) - 13, от които 6 приключени; 
- за отказ от издаденото разрешение като инвестиционен посредник (по искане на съответното лице) - 5, от които 1 приключено;
- открито производство по принудително отнемане на издаденото разрешение като инвестиционен посредник - 1.
§ Открити са производства по одобрение на общи условия, приложими към договорите с клиенти - 16, от които по 8 е издадено одобрение.
§ Открити са производства по издаване на одобрение за придобиване на повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционен посредник - 11, от които по 10 е издадено одобрение.
§ Открито е производство по разширяване на издаденото разрешение за един инвестиционен посредник, като КФН все още не се е произнесла.

2. Дирекция "Емитенти на ценни книжа".
§ През периода са извършени и приключени проверки за спазване на ЗППЦК и актовете по неговото прилагане на публични дружества и емитенти на ценни книжа, както следва:
 Приключили са 2 проверки по чл. 149, ал. 8 от ЗППЦК (забранява се на едно лице, което вече притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на публично дружество, да не може да придобива в рамките на една година акции с право на глас в количество, по-голямо от 3 на сто от общия брой акции, без да отправи преди това търгово предложение), по които има съставени 2 акта за установяване на административно нарушение.
 За периода юни - август е приключила 1 проверка за разпоредителни сделки с активи на публично дружество, участие на заинтересовани лица и липса на "изрично" овластяване от общото събрание на акционерите - съставени са 3 акта  за административно нарушение.
 Извършени са още 3 текущи проверки, но не са приключили, които касаят разпореждане с активи на публични дружества. По 1 от тях има издадени 8 акта за административно нарушение и наказателни постановления за неполагане на дължимата грижа от страна на ръководството на дружеството за интересите на всички акционери. В хода на другите 2 се проверяват също разпоредителни сделки, като е установена липса на "изрично" решение на общото събрание, сделки с участие на заинтересувани лица или неразкриване на съществена информация - съставен е 1 акт.
§ Открити са 6 проверки за публикации на съществена информация в пресата от страна на дружествата без преди това същата да е разкрита пред комисията и борсата, от които 1 е приключила с акт за установяване на административно нарушение.

Най-често срещаните нарушения при публичните дружества и емитенти, за което са съставени актове са:
§ непредставяне или непълно съдържание на годишни и тримесечни отчети;
§ представяне на отчетите със закъснение пред комисията и/или борсата;
§ непредставяне или представяне със закъснение на материалите при провеждане на общи събрания и протоколите за проведени събрания;
§ неразкриване на дялово участие;
§ неизпълнение на наложени принудителни административни мерки.