Начало / Новини / Изисквания към застрахователните брокери във...

Изисквания към застрахователните брокери във връзка с въвеждането на новата информационна система

Предстои въвеждането на нова информационна система за получаване и обработка на периодичните отчети и справки на застрахователните брокери, представяни в Комисията за финансов надзор (КФН) на основание чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането (КЗ). Данните ще бъдат подавани в електронен вид през портал на интернет страницата на КФН, подписани с електронен подпис. Първите справки, които ще бъдат подавани през новия интернет портал са годишните справки и отчети за 2012 г., чийто срок за подаване е до 31 януари 2013 г.

Новата система изисква регистрация на застрахователния брокер (дружеството или едноличния търговец) и неговите служители, които са упълномощени да подават периодична информация към КФН, в базата от данни на портала.

Всяко лице, което ще бъде упълномощено да подава данни към този портал, трябва да притежава валидно удостоверение за универсален електронен подпис.

Това удостоверение трябва да бъде издадено от един от лицензираните от Комисията за регулиране на съобщенията издатели на универсален електронен подпис, да бъде професионално (не персонално) и да съдържа ЕИК/БУЛСТАТ на дружеството.

При подписването с електронен подпис на файлове, които ще се подават към КФН, не трябва да се използва криптиране.

За попълване и подаване на периодичните отчети и справки от застрахователните брокери през портала е необходим браузър Windows Internet Explorer (версия 9 или 8) с настройки за сигурност съгласно Ръководство за потребителя, публикувано на страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.

Предвид въвеждането на новата система в срок до 15 септември 2012 г. е необходимо застрахователните брокери да подадат в КФН:

  1. заявление (свободен формат), което да съдържа името на брокера, ЕИК/БУЛСТАТ, име и длъжност на лицето/лицата, което ще подава периодичните отчети и справки, подписани с електронен подпис. Лицето/лицата, което ще подава информацията, трябва да притежава валидно удостоверение за универсален електронен подпис.
  2. публичен ключ (public key) на сертификата за всяко лице, притежаващо удостоверение за универсален електронен подпис, експортиран във формат base-64. При подаване на експортирания сертификат на адрес delovodstvo@fsc.bg, файлът трябва да бъде предварително архивиран. Инструкция за експортиране на публичния ключ ( http://www.fsc.bg/Zastrahovatelen-pazar-bg-263 ) е поместена на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.

Ако лицето/лицата, за което се подава заявление не представлява дружеството, е необходимо да се представи пълномощно, подписано от представляващия и подпечатано с печата на дружеството, че съответното лице/лица е упълномощено да подава информация към КФН.

След подаването на информацията по т. 1 и т. 2 ще бъде извършена регистрация на дружеството в базата от данни на портала и на лицето/лицата, което ще подава съответната информация, след което всяко лице ще получи от КФН потребителско име и парола за вход в системата.

Предстои изготвяне и публикуване на страницата на КФН (на адрес www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”) на указанията за попълване и подаване на периодичните отчети и справки от застрахователните брокери, както и самите образци на входящите справки.

След стартиране на отчитането посредством портала е необходимо справките да се подават в публикувания на интернет страницата на КФН формат, предвид, че при подаването им данните ще бъдат верифицирани и при некоректно попълнена информация ще се получава съобщение за грешка. 

При въпроси, възникнали по отношение експорта на публичния ключ, се свържете с нас на тел. 02/94 04 759