Начало / Новини / Инвестиционните посредници следва да представят...

Инвестиционните посредници следва да представят Вътрешни правила, процедури и механизми за управление на риска по чл. 142, ал. 5 от Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници

Съгласно § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници, инвестиционните посредници получили лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник преди влизане на Наредба № 35 в сила, е следвало да изготвят и представят в Комисията за финансов надзор Вътрешни правила, процедури и механизми за управление на риска по чл. 142, ал. 5 от Наредба № 35, до 31 януари 2007 г.
Предвид времето необходимо за техническото им изготвяне, както и за съгласуване на същите между Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и нейните членове, всички инвестиционни посредници следва да представят Вътрешни правила, процедури и механизми за управление на риска  най-късно до 31 март 2007 г.