Начало / Новини / Информация за прилагането на Регламента за извънборсовите деривати

Информация за прилагането на Регламента за извънборсовите деривати

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции влезе в сила на 16 август 2012 г.

Основните цели на Регламента са:
• Повишаване на прозрачността при търговията на извънборсовите пазари на деривати;
• Намаляване на кредитния риск от насрещната страна, който се наблюдава при търговията с извънборсови деривати;
• Намаляване на оперативния риск, свързан с извънборсовите деривати.

Регламентът предвижда задължителен клиринг през централен контрагент на всички стандартизирани извънборсови деривати, които отговарят на определени критерии за клиринг. Също така информацията относно договорите за деривати ще се предоставя на регистри на транзакциите и ще бъде достъпна за надзорните органи на всички страни членки. По този начин ще бъде осигурена и повече информация на пазарните участници.

Регламентът има директен ефект и е пряко приложим във всички държави членки.

Въпреки влизането му в сила, голяма част от разпоредбите в Регламента изискват допълнителни технически стандарти за тяхното прилагане. Голяма част от тези стандарти вече са изработени от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и в момента се обсъждат в ЕК. Разпоредбите от Регламента, които изискват допълнителни стандарти ще се прилагат след влизането в сила на самите технически стандарти.

В тази връзка Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) създаде отделна секция на своята интернет страница, която представя на заинтересованите лица основна информация по Регламента и прилагането му. Адресът на интернет страницата е следния:
http://www.esma.europa.eu/page/European-Market-Infrastructure-Regulation-EMIR