Начало / Новини / Информация относно взаимодействието между...

Информация относно взаимодействието между управление „Надзор на инвестиционната дейност” , КФН и Агенция за финансово разузнаване, Столична следствена служба, Софийска района прокуратура, Дирекция национална служба полиция и Върховна касационна прокуратур

За периода от 01.01.2004 г.  до 11.04.2005 г.   управление „Надзор на инвестиционната дейност”, КФН извършва редица проверки по жалби на граждани, планови проверки, проверки по сигнали и други действия, съгласно своите пълномощия и законовите разпоредби.

В резултат на тази дейност към Софийска района прокуратура е подадена информация по 113 жалби относно неправомерно разпореждане с инвестиционни бонове, компенсаторни инструменти и акции. В последствие преписките по тези жалби са препратени до Върховна касационна прокуратура – м. септември 2004 г. За горния период към Върховна касационна прокуратура са подадени 844 жалби (включително описаните по-горе 113 жалби) относно неправомерно разпореждане с инвестиционни бонове, компенсаторни инструменти и акции.
Във връзка със спазване изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари към Агенция за финансово разузнаване е подадена информация по 10 случая по повод сключване на сделки с ценни книжа чрез инвестиционен посредник; по повод при придобиване на над 10 на сто от капитала на инвестиционен посредник е подадена информация по 4 случая, и по повод издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник – 1 случай.
Във връзка с наличие на данни за извършвана дейност, квалифицирана като престъпление против паричната, кредитната или финансовата система на страната,  към дирекция национална служба “Полиция” е подадена информация за 14 случая със съмнение за престъпление от общ характер. Към Столична следствена служба е подадена информация за 1 случай във връзка със сделки с непарични платежни средства.