Начало / Новини / Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA)...

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) започва Консултация относно Проекта на технически стандарти към Регламента за късите продажби и някои аспекти на суаповете за кредитно неизпълнение

През ноември 2011 г. Съветът на ЕС и Европейският парламент гласуваха за приемането на Регламент относно късите продажби и някои аспекти на суаповете за кредитно неизпълнение. Този Регламент предстои да бъде публикуван и се планира да влезе в сила от 1 ноември 2012 г.
Във връзка с Регламента, Европейският орган за ценни книжа и пазари трябва да подготви и изпрати на Европейската комисия до 31 март 2012 г. предложение за техническите стандарти за прилагането на Регламента. ESMA вече е изготвил проект на техническите стандарти и с настоящата новина Ви обръщаме внимание, че на интернет страницата на КФН е публикувана Публична консултация относно тези стандарти.

За кого се отнася консултацията
Всички заинтересовани страни са поканени да участват с коментари относно консултативния документ. Той ще представлява интерес преди всичко за инвеститорите, които заемат къси позиции, хедж фондове, инвестиционни посредници, чиито клиенти притежават къси позиции или търгуват със суапове за кредитно неизпълнение, брокери на първичния пазар, попечители и други.

Оригиналният текст на английски език на консултацията можете да намерите на следния линк:
http://www.esma.europa.eu/consultation/Draft-technical-standards-short-selling-and-certain-aspects-credit-default-swaps

Отговорите на тази консултация следва да се попълнят на www.esma.europa.eu, в секция „Your input - Consultations”, а крайния срок за изпращането им е 13 февруари 2012 г.

Превод на Консултативния документ на български език може да намерите тук:
http://www.fsc.bg/old/public/upload/files/menu/ESMA_CP_TS_Short_Selling_BG.pdf