Начало / Новини / Европейските надзорни органи публикуваха съвместен...

Европейските надзорни органи публикуваха съвместен документ за обсъждане на проектите за регулаторни технически стандарти, предвидени в Регламента за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR)

Европейските надзорни органи – Европейски банков орган, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейски орган за ценни книжа и пазари приканват участниците на пазара и всички заинтересовани страни да предоставят становищата си относно планираните регулаторни технически стандарти, обхващащи техники за намаляване на риска от извънборсово търгуваните (OTC) деривати, за които не е осъществен клиринг чрез централни контрагенти.
Европейският регламент относно извънборсовите деривати, централните контрагенти (CCPs) и регистрите на транзакции (TRs) въвежда разпоредби за повишаване на прозрачността и намаляване на рисковете, свързани с пазара на извънборсови деривативи, като установява общи правила за централните контрагенти и за регистрите на транзакции. Регламентът допуска, че не всички извънборсови деривати ще отговарят на необходимите изисквания, за да преминат през централизиран клиринг. Поради тази причина се въвеждат разпоредби относно техниките за намаляване на риска от извънборсовите деривати, за които не е осъществен клиринг от централен контрагент.
В тази връзка регламентът предоставя правомощия на Европейската комисия да приемe регулаторни технически стандарти за нивото на капитала и за обезпеченията, които страните по сделките с деривати трябва да поддържат, както и за процедурите, които трябва да се прилагат при вътрешно- груповите изключения.
Европейският банков орган, Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейският орган за ценни книжа и пазари съвместно ще разработят проекти за регулаторни технически стандарти по тези въпроси. В обсъждания документ се анализират възможните варианти, които Европейските надзорни органи в момента обмислят за усъвършенстване на проектите на техническите стандарти.
След приключване на обсъждането на документа и въз основа на получените становища, се очаква през лятото на 2012 г., да бъде публикуван консултативен документ, който ще включва изготвените проекти за технически стандарти.
Европейският орган за ценни книжа и пазари вече публикува документ за дискусия* на 16 февруари тази година във връзка с проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, които трябва да разработи. Европейският банков орган едновременно с тази консултация публикува и документ за обсъждане на проект за регулаторни технически стандарти относно капиталовите изисквания за централните контрагенти.
За по-ефективно обработване на информацията трите Европейски надзорни органи се договориха, получените становища да бъдат обобщени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Документът за дискусия може да намерите тук:
http://www.fsc.bg/old/public/upload/files/menu/jc_dp_2012_01.pdf
Отговорите следва да се попълват на адрес: www.esma.europa.eu в рубриката "Консултации" (Consultations).

Крайният срок за подаване на отговори по въпросите от Документа за обсъждане е 2 април 2012 г.

Съвместният доклад за обсъждане е достъпен и на интернет страницата на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

*Документът е достъпен на интернет страницата на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), както и на страницата на Комисията за финансов надзор.