Начало / Новини / ЕК стартира публична консултация за нова допълнителна...

ЕК стартира публична консултация за нова допълнителна уредба на инвестиционните фондове

Комисията за финансов надзор желае да Ви информира за стартиралата публична консултация от страна на Европейската комисия относно следните въпроси:
· как да бъдат регулирани в бъдеще фондовете, инвестиращи в инструменти на паричния пазар (Money Market Funds – MMF);
· заем на финансови инструменти и репо сделки, осъществявани от инвестиционните фондове;
· експозицията на сектора към определени OTC деривати, които в бъдеще ще бъдат обект на централен клиринг и подхода на сектора към обратното изкупуване на дяловете на инвеститорите.

Важен фокус на документа е използването на техники на ефективния портфолио мениджмънт (EPM) от страна на управляващите компании на UCITS фондове. Според индустрията той представлява крайно необходим способ за генериране на допълнителна доходност за фонда и неговите инвеститори, който включва заема на финансови инструменти и репо транзакциите, както и управлението на полученото от тези сделки обезпечение. Целта на консултацията е да се изгради по-ясна картина относно систематичния риск и риска за инвеститорите, който се поражда от използването на тези техники.

Консултацията е в допълнение към работата на ЕК по отношение на банкирането „в сянка” и общата консултация по този въпрос, стартирала на 19.03.2012 г. (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/253&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en). На базата на получените отговори по настоящия документ, ЕК ще реши какви ще бъдат подходящите бъдещи законодателни мерки.

Консултацията ще бъде отворена до 18 октомври 2012 г. за всички заинтересовани лица. Всички отговори ще бъдат публикувани на сайта на ГД „Вътрешен пазар и услуги”, освен ако авторът им не пожелае да останат поверителни. Допълнително на сайта ще бъде качено и обобщение на събраните отговори на настоящото допитване.

Повече информация относно консултацията може да намерите на следния адрес:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/ucits_en.htm