Начало / Новини / ЕК стартира публична консултация по въпроси...

ЕК стартира публична консултация по въпроси, свързани с предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)

Комисията за финансов надзор желае да Ви информира за стартиралата публична консултация от страна на Европейската комисия относно функциите на депозитар при предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и възнагражденията на техните мениджъри.

Тъй като изискванията към депозитарите при ПКИПЦК са значим елемент за постигане на високо ниво на защита на инвеститорите в нормативната рамка, уреждаща ПКИПЦК, ЕК има намерение да представи през следващата година ново предложение за подобряване на регулацията им и да внесе нови изисквания относно възнагражденията на мениджърите.

Функциите на депозитарите са основно две – да съхраняват активите на ПКИПЦК и да осъществяват определени надзорни функции. Загубите, нанесени на инвеститорите в ПКИПЦК след случая Madoff и банкрута на Lehman Brothers, разкриха някои разлики в интерпретацията на тези две функции. Като резултат бяха повдигнати няколко въпроса относно това дали рамката, регулираща ПКИПЦК, има нужда от по-силна хармонизация, за да осигури еднакви условия за постигане на защита на инвеститорите във всички държави членки.

Освен това финансовата криза извади наяве факта, че политиките за възнаграждения и допълнителни бонуси, използвани от повечето финансови институции, са изострили допълнително глобалния финансов крах. Основната причина за това е, че самите политики бяха обвързани с краткосрочните финансови резултати, което се превърна в стимул за прекомерно поемане на допълнителни рискове и последващо увеличение на системния риск. В тази връзка и като резултат от ангажиментите, поети на ниво Г 20, ЕС предприе координирани стъпки във всички сектори на финансовите услуги за въвеждане на нормативни изисквания, регулиращи политиките на възнаграждения (напр. Директивата за капиталовите изисквания; Директивата за лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции; мерките от ниво 2 за прилагане на Директива Платежоспособност II).

Тази консултация представлява следващата стъпка на ЕК в тази насока. Нейната цел е допълнително да събере мнения и доказателства относно евентуалните промени и резултати, които ще настъпят при всяка една опция за регулиране на тези две области. Разглежданите въпроси са с широк обсег – те ще окажат влияние върху инвеститорите, депозитарите, одиторите, мениджърите и регулаторите. Изводите от тази консултация ще послужат на ЕК като основа за прегледа през 2011 г. на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК).

Консултацията ще бъде отворена до 31 януари 2011 г. за всички заинтересовани лица, а отговорите може да изпращате на адрес: markt-depository-consultation@ec.europa.eu. Всички отговори ще бъдат публикувани на сайта на ГД „Вътрешен пазар и услуги”, освен ако авторът им не пожелае да останат поверителни. Допълнително на сайта ще бъде качено и обобщение на събраните отговори на настоящото допитване.

Повече информация относно инициативата на ЕК може да намерите на следния адрес:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/ucits_en.htm