Начало / Новини / Дружества, които дължат такси в КФН, са публикувани...

Дружества, които дължат такси в КФН, са публикувани в интернет страницата на комисията в раздел

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение за публикуване в интернет страницата на КФН на следните съобщения:
1. Съобщение относно "Целхарт" АД /н/, гр. Стамболийски, спрямо което е открито производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на публично държавно вземане - такса за 2003 г. Отправена е покана за доброволно внасяне на дължимата сума, но поканата не е получена на посочения от дружеството адрес.
Ако в 14-дневен срок от публикуване на съобщението "Целхарт" АД /н/ не предприеме действия по доброволно изпълнение, съобщението се смята за редовно връчено и ще бъде приложено към досието на дружеството в КФН.
При неизпълнение на задължението в определения 7-дневен срок на горепосоченото дружество ще бъде съставен акт за установяване на публично държавно вземане.
2. Съобщение във връзка с издадени решения за установяване на публично държавно вземане - такса за 2003 г., дължима на КФН от дружества, които не са получили изпратените решения на посочените от тях адреси.
От днес започва процедура спрямо "Кюстендилски плод" АД, "Екарисаж-Тенево" АД, "Сердика - Кула" АД, "Венец" АД (л), "МБЕ Гара Хитрино" АД, "Милкана Червен бряг" АД, "Оборище" АД (н).
Ако до влизане в сила на решението лицата не предприемат съответните правни действия, съобщението се смята за редовно връчено  и ще бъде приложено към досието на дружеството в КФН.
След влизане в сила на акта и при неплащане в срока за доброволно изпълнение преписката се изпраща в Агенцията за държавни вземания за предприемане на действия по принудително събиране на непогасените вземания.
Дължимите суми от тези дружества следва да бъдат внесени на каса в КФН или да се преведат по банкова сметка.
Пълния текст на съобщенията по чл. 50, ал. 2 от ДЦК със списък на лицата и дължимите суми може да намерите в раздел "Поднадзорни лица", рубрика" Съобщение по чл. 50, ал. 2 от ДПК".