Начало / Новини / Директивата Платежоспособност II e публикувана...

Директивата Платежоспособност II e публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз

На 17.12.2009 г. в Официалния вестник на Европейския съюз бе публикувана Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Директивата „Платежоспособност II”).

Новата директива кодифицира 14 застрахователни и презастрахователни директиви в един документ и се въвеждат нови правила за платежоспособност на застрахователите и презастрахователите, като новият режим ще влезе в сила от 1 ноември 2012 г. Директива „Платежоспособност II” предвижда три групи изисквания към застрахователите:
• Финансови изисквания – по отношение на оценката на активите и пасивите, техническите резерви, капиталовите изисквания и инвестиционните правила;
• Качествени изисквания – насочени към гарантиране на ефективното управление на  застрахователя и презастрахователя, както и ефективността на надзорния процес, осъществяван от компетентните институции;
• Изисквания във връзка с докладването на информация пред надзорните институции и за осигуряване на прозрачност и оповестяване на информация, които да стимулират пазарното саморегулиране.

Директивата „Платежоспособност II” влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.
Срокът за транспониране на текстовете, които подлежат на транспониране от държавите – членки е 31 октомври 2012 г.

Директивата е публикувана на страницата на КФН в раздел "ЕС законодателство" - "Директиви".