Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар за шестмесечието на 2007 г.

Данни за застрахователния пазар за шестмесечието на 2007 г.


Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите към края на второто тримесечие на 2007 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация”.

Брутният премиен приход по общо застраховане за второто тримесечие на 2007 г. е 595 786 хил. лв., с което е реализиран ръст от 17,97 % на годишна база. Изплатените обезщетения по общо застраховане са в размер на 204 919 хил. лв., като ръстът на годишна база е 21,11 %. Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 31,57 % на годишна база и достига 797 670 хил. лв. Техническият резултат от дейността по общо застраховане е положителен и възлиза на 28 592 хил. лв. при 35 551 хил. лв. за второто тримесечие на 2006 г. За същия период сумата на активите на застрахователите по общо застраховане е 1 203 232 хил. лв., като нарастването на годишна база е 27, 32 %.
Пазарът по общо застраховане е доминиран от автомобилните застраховки – „Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, в т.ч. застраховка „Зелена карта” – 64,4 %. Относителният дял на изплатените обезщетения по автомобилните застраховки е 88,9 % в общия размер на изплатените обезщетения.
По-висок ръст на годишна база по отношение на премийния приход се реализира по застраховки „Автокаско” (38,8 %), „Обща гражданска отговорност” (34,9 %),  „Пожар и природни бедствия” (8 %).
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите, за второто тримесечие на 2007 г. е 101 722 хил. лв., с което е реализиран ръст от 23,69 % на годишна база. Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 26 388 хил. лв., като ръстът на годишна база е 19,12 %. Размерът на брутните технически резерви нараства с 36,19 % на годишна база и достига 309 766 хил. лв. Техническият резултат, постигнат от животозастрахователите, възлиза на 7 282 хил. лв. при 2 438 хил. лв. за първото тримесечие на 2006 г. За същия период сумата на активите на застрахователите по животозастраховане е 681 850 хил. лв., като нарастването на годишна база е 75,37 %.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот и рента”, Относителният дял на  премийния приход  е 73,6 %, а при изплатените суми и обезщетения -  67 %.
По-висок ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховки: „Живот” – 47,80 %, „Злополука” – с 44,16 % и „Живот”, свързана с инвестиционен фонд – 24,46 %.
Реализираният през второто тримесечие на 2007 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 14 366 хил. лв., с което се отчита ръст от 5,09 % на годишна база. Изплатените претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 6 983 хил. лв., като ръстът на годишна база е 13,47 %. Размерът на техническите резерви е 9 542 хил. лв. и бележи нарастване на годишна база от 26.57 %. Техническият резултат от дейността по доброволно здравно осигуряване е отрицателен и възлиза на (-311) хил. лв. при 679 хил. лв. за второто тримесечие на 2006 г. Активите на здравноосигурителните дружества към края на второто тримесечие на 2007 г. са в размер на 42 875 хил. лв., като нарастването на годишна база е 61,46 %.
С най-висок относителен дял както в премийния приход, така и  в изплатените обезщетения, е пакетът „Други здравноосигурителни пакети” - съответно 33,05 % и 25,95 %.
По отношение на премийния приход, при пакетите „Други здравноосигурителни пакети” е реализиран ръст на годишна база от 81,27 %, при „Извънболнична медицинска помощ” - от 12,18 % и при „Стоматологични услуги” – от 0,97 %.