Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар за първото тримесечие на 2008 г.

Данни за застрахователния пазар за първото тримесечие на 2008 г.


Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите към края на месеците януари, февруари и март 2008 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар”.
Към края на месец януари 2008 г. записаните премии в общото застраховане са в размер на 142 912 хил. лв., а в животозастраховането на 23 269 хил. лв. Ръстът спрямо същия период на предходната година е съответно 11,2 % и 25,4 % или общо за застрахователния сектор – 13 %.
Записаните към края на месец февруари 2008 г. премии в общото застраховане възлизат на 250 525 хил. лв., а в животозастраховането на 43 281 хил. лв. Ръстът на годишна база е съответно 21,2 % и 21,6 % или общо за пазара – 21,2 %.  
Брутният премиен приход по общо застраховане за периода януари - март на 2008 г. съгласно агрегирания отчет за доходите е 361 005 хил. лв., с което е реализиран ръст от 18,1 % на годишна база. Премийният приход от директно общо застраховане е 354 044 хил. лв., при 304 234 хил. лв. за първото тримесечие на 2007 г. Размерът на получените премии от активно  презастраховане се изчислява на 6 961 хил. лв., при 1 499 хил. лв. за първото тримесечие на 2007 г. Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 171 701 хил. лв., като ръстът на годишна база е 58 %. Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 30 % на годишна база и достига 985 207 хил. лв. Техническият резултат съгласно агрегирания отчет за доходите на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, е положителен и възлиза на 14 332 хил. лв. при 12 337 хил. лв. за първото тримесечие на 2007 г. Най-голям относителен дял в брутния технически резултат по видове застраховки имат „Пожар и природни бедствия” (19 587 хил. лв.) и „Автокаско” (9 832 хил. лв.). По застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” брутният технически резултат е отрицателен в размер на (-18 771 хил. лв.). Към края на първото тримесечие на 2008 г. сумата на активите на застрахователите по общо застраховане е 1 389 484 хил. лв., като нарастването на годишна база е 17,6 %.
На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (42,2 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (28,2 %) – общо 70,4 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора. Относителният дял на възникналите претенции по автомобилните застраховки е 83,7 % от общия размер на възникналите претенции.
Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база има при застраховки „Плавателни съдове” (46 %), „Релсови превозни средства” (43 %) и „Автокаско” (31 %).
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на първото тримесечие на 2008 г. съгласно агрегирания отчет за доходите, е 63 517 хил. лв., с което е реализиран ръст от 22,5 % на годишна база. Премийният приход от директно животозастраховане възлиза на 62 847 хил. лв. Размерът на получените премии от активно презастраховане се изчислява на 670 хил. лв., при 275 хил. лв. за първото тримесечие на 2007 г. Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 18 733 хил. лв., като ръстът на годишна база е 44,1 %. Размерът на брутните технически резерви нараства с 32,2 % на годишна база и достига 381 241 хил. лв. Техническият резултат, постигнат от животозастрахователите, възлиза на 9 хил. лв. при 5 591 хил. лв. за първото тримесечие на 2007 г. Към края на тримесечието сумата на активите на застрахователите по животозастраховане е 818 885 хил. лв., като нарастването на годишна база е 24,6 %.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот” и рента, съответно със 75,2 % и 76,1 %.
Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховки: „Злополука” – с 47 % и „Живот”, свързана с инвестиционен фонд – с 46,5 %.