Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар за първото тримесечие на 2007 г.

Данни за застрахователния пазар за първото тримесечие на 2007 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите за първото тримесечие на 2007 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация”.

Брутният премиен приход за първото тримесечие на 2007 г. по общо застраховане е 305 733 хил. лв., с което е реализиран ръст от 12,6 % на годишна база. Изплатените обезщетения по общо застраховане са в размер на 93 776 хил. лв., като ръстът на годишна база е 18 %. Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) е 758 080 хил. лв. и бележи нарастване на годишна база от 34,6 %. Техническият резултат от дейността по общо застраховане е положителен и възлиза на 12 337 хил. лв. при 22 512 хил. лв. за първото тримесечие на 2006 г.
Пазарът по общо застраховане продължава да бъде доминиран от автомобилните застраховки – „Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, в т.ч. застраховка „Зелена карта” – 65,8 %. Относителният дял на изплатените обезщетения по автомобилните застраховки е 86,2 % в общия размер на изплатените обезщетения.
По-висок ръст на годишна база по отношение на премийния приход се реализира по застраховки „Автокаско” (37,7 %), „Обща гражданска отговорност” (25,4 %),  „Пожар и природни бедствия” (10,5 %).
Отрицателен ръст в премийния приход към края на първото тримесечие на 2007 г. се отчита по застраховки: „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, в т.ч. застраховка „Зелена карта”  (-8,4 %), „Щети на имущество” (-8,1 %), „Застраховка на плавателни съдове” (-5,5 %).
За същия период сумата на активите на застрахователите по общо застраховане е 1 181 594 хил. лв., като нарастването на годишна база е 28, 6 %.

Брутният премиен приход за първото тримесечие на 2007 г. по животозастраховане е 51 832 хил. лв., с което е реализиран ръст от 20,4 % на годишна база. Изплатените суми и обезщетения по животозастраховане са в размер на 13 002 хил. лв., като ръстът на годишна база е 20,1 %. Размерът на брутните технически резерви е 288 360 хил. лв. и бележи нарастване на годишна база от 34,3 %. Техническият резултат от дейността по животозастраховане възлиза на 5 591 хил. лв. при 2 566 хил. лв. за първото тримесечие на 2006 г.
. С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот” и рента. Относителният дял на  премийния приход  е 76,3 %, а при изплатените суми и обезщетения -  63,5 %.

Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховки: „Злополука” – с 49,3 %, „Женитбена и детска застраховка” – с 33,8 % и „Живот” и рента – с 25,8 %. По-нисък ръст е реализиран по „Живот”, свързана с инвестиционен фонд (18 %) и „Постоянна здравна застраховка” (14,1 %). Ръстът в премийния приход по „Допълнителна застраховка” е отрицателен и възлиза на (-19,8 %).
За същия период сумата на активите на застрахователите по животозастраховане е 657 312 хил. лв., като нарастването на годишна база е 76,7 %.

Реализираният през първото тримесечие на 2007 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 11 079 хил. лв., при 10 990 хил. лв., отчетени към края на първото тримесечие на 2006 г. Изплатените претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 3 361 хил. лв., като ръстът на годишна база е (-3,8 %). Размерът на техническите резерви е 11 799 хил. лв. и бележи нарастване на годишна база от 32,6 %. Техническият резултат от дейността по доброволно здравно осигуряване възлиза на 432 хил. лв. при 951 хил. лв. за първото тримесечие на 2006 г.
С най-висок относителен дял в премийния приход е пакетът „Други здравноосигурителни пакети” (32 %), а в изплатените обезщетения – пакетът „Извънболнична медицинска помощ”  (24 %).
 По отношение на премийния приход, при пакетите „Други здравноосигурителни пакети” е реализиран ръст на годишна база от 114,5 %, „Стоматологични услуги” – от 6,6 % и „Извънболнична медицинска помощ” - от 1,8 %. При останалите пакети, предлагани от здравноосигурителните дружества, се отчита отрицателен ръст спрямо първото тримесечие на 2006 г.
Активите на здравноосигурителните дружества към края на първото тримесечие на 2007 г. са в размер на 37 806 хил. лв., като нарастването на годишна база е 43,6 %.