Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар за 2008 година

Данни за застрахователния пазар за 2008 година

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите за 2008 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар”. В същия раздел са публикувани и данни за първото презастрахователно дружество „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.

Към края на 2008 г. брутният премиен приход, реализиран от застрахователите в Република България, възлиза на 1 804 642 хил. лв. при 1 505 070 хил. лв. към края на 2007 г., или се наблюдава нарастване от 19,9% на годишна база.
Сумата на активите през 2008 г. в застрахователния сектор се увеличава със 17,8% в сравнение с 2007 г. и възлиза на 2 548 994 хил. лв., в т.ч. 1 649 005 хил. лв. (64,7%) в общото застраховане и 899 989 хил. лв. (35,3%) в животозастраховането. Сумата на активите в общото застраховане нараства с 21,5% на годишна база, а в животозастраховането с 11,5%.
Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 6,3% на годишна база и достига 873 599 хил. лв., в т.ч. 456 110 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 417 489 хил. лв. на животозастрахователите.
Брутният премиен приход по общо застраховане към края на 2008 г. възлиза на  1 534 395 хил. лв., с което е реализиран ръст от 20,9% на годишна база. Премийният приход от директно общо застраховане е 1 513 272 хил. лв., при 1 259 882 хил. лв. към края на 2007 г. Размерът на получените премии от активно презастраховане към края на разглеждания период се изчислява на 21 123 хил. лв., при отчетени 9 664 хил. лв. година по-рано.
Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 772 618 хил. лв., като ръстът на годишна база е 37,9%. Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 30% на годишна база и достига 1 197 655 хил. лв.
Техническият резултат, отчетен от дружествата по общо застраховане, е отрицателен и възлиза на (– 4 694 хил. лв.) при 34 328 хил. лв. за 2007 г.
На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (45%) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (25,1%) – общо 70,1% от брутния премиен приход, реализиран в сектора. Относителният дял на възникналите претенции по автомобилните застраховки е 86,2% от общия размер на възникналите претенции.
Финансовите застраховки заемат дял от 4,2% в структурата на портфейла на общозастрахователните дружества при 2,8% година по-рано. Записаният премиен приход по тези видове застраховки възлиза на 64 543 хил. лв., от които 30 023 хил. лв. по застраховка „Кредити”, 3 487 хил. лв. по застраховка „Гаранции” и 31 032 хил. лв. по застраховка „Разни финансови загуби”. Реализираният ръст на премийния приход на годишна база е съответно 222% по застраховка „Кредити”, 3,5% по застраховка „Гаранции” и 34% по застраховка „Разни финансови загуби”.
На годишна база най-висок ръст на премийния приход се отчита по застраховки: „Релсови превозни средства” (100%) и „Заболяване” (83%), като тези видове застраховки заемат сравнително малък дял в портфейла на дружествата по общо застраховане.
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на 2008 г., е 270 247 хил. лв., с което е реализиран ръст от 14,7% на годишна база. Премийният приход от директно животозастраховане възлиза на 269 577 хил. лв. към края на 2008 г., при 234 147 хил. лв. към края на 2007 г. Размерът на получените премии от цеденти се изчислява на 670 хил. лв. към края на разглеждания период, при отчетени 1 376 хил. лв. година по-рано.
Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 92 240 хил. лв., като ръстът на годишна база е 18,6%. Размерът на брутните технически резерви нараства с 22,9% на годишна база и достига 456 455 хил. лв. Техническият резултат, отчетен от животозастрахователите, възлиза на (– 1 642 хил. лв.) при 11 359 хил. лв. за 2007 г.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в размера на изплатените претенции, е застраховка „Живот” и рента – съответно от 75% и от 78,9%. Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховка „Злополука” – 32,3% и „Женитбена и детска застраховка” – 19,2%.
През 2008 г. са постъпили 814 жалби срещу поднадзорни лица. От тях 411 са срещу застрахователи по общо застраховане, 61 - срещу застрахователи по животозастраховане, 276 - срещу здравноосигурителни дружества, 33 - срещу застрахователи в ликвидация или в несъстоятелност, 1 - срещу застрахователен брокер, 9 – срещу Гаранционния фонд (ГФ) и 23 - други. Всички жалби са разгледани. Съдържанието на жалбите е насочено най-вече към повдигането на въпроси и изразяването на несъгласие с определения от застрахователя размер на обезщетението, отказаното изплащане на обезщетение или непроизнасянето от страна на застрахователя в указания законов срок. През 2008 г. са съставени 390 акта за установяване на административни нарушения, от които 265 на застрахователни дружества, 35 на здравноосигурителни дружества, 31 на застрахователни брокери, 50 на застрахователни агенти,  3 на актюери, 2 на ГФ, 2 на юридически лица и 2 на физически лица.
 Издадени са 302 наказателни постановления на обща стойност от 1 675 880 лв., от които на застрахователи – 248 наказателни постановления за 1 424 480 лв., на здравноосигурителни дружества – 13 наказателни постановления за 41 000 лв., на застрахователни брокери – 34 наказателни постановления за 145 400 лв., на застрахователни агенти – 5 наказателни постановления за 58 000 лв., на ГФ – 1 наказателно постановление за 2 000 лв. и 1 наказателно постановление на юридическо лице за 5 000 лв.