Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар към края на месец октомври 2010 г.

Данни за застрахователния пазар към края на месец октомври 2010 г.

Данните от отчетите на застрахователите към края на месец октомври 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар”.
За периода януари-октомври 2010 г. записаните премии в общото застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 1 082 321 хил. лв., а в животозастраховането – в размер на 195 094 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита спад от 5,9 % в общото застраховане и ръст от 10,0 % в животозастраховането или общо за застрахователния сектор се отчита спад от 3,8 %.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Автокаско” (38,4 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (33,0 %) или общо 71,4 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, които заемат дял 18,8 % от общия премиен приход.
Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2009 г. се отчита по застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, „Обща гражданска отговорност”, „Летателни апарати”, „Гаранции”, „Релсови превозни средства”, „Помощ при пътуване” и „Правни разноски”.
Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец октомври 2010 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 150 195 хил. лв. и формират 77,0 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4,3 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 8 418 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по застраховка „Живот” и рента, по „Допълнителна застраховка” и по „Постоянна здравна застраховка”.
Към края на месец октомври 2010 г. дружествата по доброволно здравно осигуряване реализират брутен премиен приход от 34 554 хил. лв., с което се отчита ръст от 5,0 % на годишна база. 
Най-голям относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (32,2 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (21,7 %).
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.10.2010 г. възлиза на 197 790.