Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар към края на месец февруари 2012 г.

Данни за застрахователния пазар към края на месец февруари 2012 г.

Представените индивидуални данни от справките на поднадзорните лица за дейността по застраховане към края на месеците януари и февруари 2012 г. обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

 

Към края на месец януари 2012 г. записаните премии от застрахователите по общо застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 128 398 хил. лв., а от животозастрахователите - 25 948 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита  спад от 5,8 % в общото застраховане и ръст от 9,9 % в животозастраховането, или общо за застрахователния сектор – спад от 3,5 %. Данни отделно за дейността по активно презастраховане се предоставят и публикуват на тримесечна база.

Записаните към края на месец февруари 2012 г. премии от застрахователите по общо застраховане възлизат на 213 294 хил. лв., а от животозастрахователите – на 45 206 хил. лв., като се отчита спад от 4,9 % на годишна база в общото застраховане и ръст от 8,3 % на годишна база в животозастраховането, или общо за пазара – спад от 2,8 %.

Към края на февруари 2012 г., делът на първите три, пет и десет компании, извършващи дейност по общо застраховане, нараства в сравнение със същия период на 2011 г.

Към края на месец февруари aвтомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 74,7 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. Общият премиен приход по тези видове застраховки намалява на годишна база с 8,8 % при ръст от 0,7 % към края на февруари 2011 г. Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 14,5 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база общият премиен приход по имуществените застраховки нараства с 5,7 % при спад от 22 % към края на февруари 2011 г.

Делът на първите три, пет и десет компании на пазара по животозастраховане също нараства към края на февруари 2012 г., в сравнение с края на февруари 2011 г.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, от 76,4 % заема застраховка „Живот” и рента. На годишна база премийният приход по този вид застраховка нараства с 5,9 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4,3 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на февруари 2012 г., като премийният приход по този вид застраховка нараства на годишна база с 36,9 %.