Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар към края на месец февруари 2010 година

Данни за застрахователния пазар към края на месец февруари 2010 година

Представените индивидуални данни от справките на поднадзорните лица за дейността по застраховане към края на месеците януари и февруари 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Към края на месец януари 2010 г. записаните премии от застрахователите по общо застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 145 990 хил. лв., а от животозастрахователите - 22 133 хил. лв. Спадът спрямо същия период на предходната година е съответно 8,6 % и 7,9 % или общо за застрахователния сектор – 8,5 %. Данни отделно за дейността по активно презастраховане се предоставят и публикуват на тримесечна база.
Записаните към края на месец февруари 2010 г. премии от застрахователите по общо застраховане възлизат на 232 166 хил. лв., а от животозастрахователите на 38 036 хил. лв. Спадът на годишна база е съответно 10,4 % и 12,2 % или общо за пазара – 10,7 %.
Към края на месец февруари най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (42,4 %) и „Автокаско” (32,3 %)  или общо 74,8 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, които заемат 16,1 % дял в общия премиен приход.
Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2009 г. се отчита по застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, „Гаранции” и „Правни разноски”.
Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец февруари 2010 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 28 581 хил. лв. и формират 75,1 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 3,7 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 1 424 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по „Женитбена и детска застраховка” - 8,3%.