Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар към края на месец април 2010 г.

Данни за застрахователния пазар към края на месец април 2010 г.

Данните от отчетите на застрахователите към края на месец април 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар”.
За периода януари-април 2010 г. записаните премии в общото застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 460 113 хил. лв., а в животозастраховането – в размер на 83 882 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита спад от 8,9 % в общото застраховане и ръст от 5,1 % в животозастраховането или общо за застрахователния сектор се отчита спад от 7,0 %.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (37,3 %) и „Автокаско” (35,9 %) или общо 73,1 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, които заемат дял 17,5 % от общия премиен приход.
Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2009 г. се отчита по застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, „Гаранции” и „Правни разноски”.
Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец април 2009 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 65 752 хил. лв. и формират 78,4 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 3,8 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 3 186 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по застраховки „Постоянна здравна застраховка”, „Живот” и рента и „Допълнителна застраховка”.